[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tân Phương Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tân Phương Đông
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
1.2. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý giá thành sản phẩm
1.3. Nội dung của quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
1.3.1. Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
1.3.1.1. Quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.1.2. Quản lý chi phí nhân công trực tiếp
1.3.1.3. Quản lý chi phí sản xuất chung
1.3.2. Quản lý giá thành sản phẩm
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
1.4.1. Các nhân tố không kiểm soát được
1.4.2. Các nhân tố kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN PHƯƠNG ĐÔNG
2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.1.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.1.2. Đặc điểm về sản phẩm của công ty
2.1.2.1. Danh mục sản phẩm
2.1.2.2. Tiêu chuẩn chất lượng
2.1.2.3. Các đặc điểm khác
2.1.3. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông qua 3 năm 2011- 2013
2.1.3.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận 3 năm 2011 – 2013 của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.1.3.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn năm 2011 – 2013 của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.2. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.2.1. Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.2.1.1. Đánh giá hiệu quả quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông qua một số chỉ tiêu tổng quát
2.2.1.3. Quản lý chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.4. Quản lý chi phí sản xuất chung
2.2.2. Quản lý giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.3. Đánh giá công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN PHƯƠNG ĐÔNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phương Đông trong thời gian tới
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan