[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường huy động vốn tại Công ty TNHH Sơn Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường huy động vốn tại Công ty TNHH Sơn Hải
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn của Doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về Doanh nghiệp
1.1.1.1.Khái niệm, đặc điểm Doanh nghiệp
1.1.1.2.Phân loại Doanh nghiệp
1.1.1.3.Hoạt động cơ bản của Doanh nghiệp
1.1.2. Vốn trong Doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm vốn
1.1.1.2. Phân loại vốn
1.1.3. Vai trò của vốn trong Doanh nghiệp
1.2. Huy động vốn trong Doanh nghiệp
1.2.1. Huy động vốn chủ sở hữu
1.2.1.1.Vốn góp ban đầu
1.2.1.2.Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia (RE)
1.2.2. Huy động nợ
1.2.2.1.Tín dụng ngân hàng
1.2.2.2.Tín dụng thương mại
1.2.2.3.Phát hành trái phiếu công ty
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của Doanh nghiệp
1.2.3.1.Các chỉ số về khả năng thanh toán
1.2.3.2.Các chỉ số về quản lý nợ vay
1.2.3.3.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.2.3.4.Tốc độ tăng trưởng vốn huy động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của Doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan  
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.3.2.1.Hình thức huy động vốn
1.3.2.2.Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
1.3.2.3.Trình độ quản lý
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HẢI
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Sơn Hải
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Các ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.1. Kết quả kinh doanh
2.4.1.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2. Thực trạng công tác huy động vốn tại Công ty TNHH Sơn Hải
2.2.1. Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu
2.2.1.1. Huy động vốn góp ban đầu
2.2.1.2. Huy động từ lợi nhuận không chia
2.2.2. Thực trạng huy động vốn nợ
2.2.2.1. Huy động từ vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng
2.2.2.2. Huy động từ tín dụng thương mại
2.2.2.3. Huy động khác
2.3. Đánh giá công tác huy động vốn tại Công ty TNHH Sơn Hải
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HẢI
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty TNHH Sơn Hải
3.1.1. Định hướng của ngành
3.1.2. Định hướng phát triển tại Công ty TNHH Sơn Hải
3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Công ty TNHH Sơn Hải
3.2.1. Nhóm giải pháp tăng cường huy động vốn chủ sở hữu
3.2.1.1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn
3.2.2. Nhóm giải pháp tăng cường huy động vốn nợ
3.2.3. Nhóm giải pháp khác
3.2.3.1. Thanh lý, bán một số hàng tồn kho của Công ty
3.2.3.2. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý và người lao động
3.2.3.3. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của kênh huy động
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan