[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm Ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.1.2. Đặc điểm của Ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
1.1.2.3. Cung cấp các dịch vụ tài chính khác
1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.1.2. Vốn nợ
1.2.1.3. Vốn khác
1.2.2. Các phương thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Phân loại căn cứ theo thời gian
1.2.2.2 Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động
1.2.2.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn
1.2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Sự cần thiết đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH AGRIBANK CẦU GIẤY
2.1. Khái quát chung về Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.1.4. Kết quả kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy giai đoạn 2010 – 2012
2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động cho vay và đầu tư
2.1.4.3. Cung cấp các dịch vụ tài chính khác
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.2.1. Thực trạng nguồn vốn tại Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.2.2. Thực trạng huy động vốn của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.2.2.1. Thực trạng huy động vốn theo đối tượng
2.2.2.2. Thực trạng huy động vốn theo thời gian
2.2.2.3. Thực trạng huy động vốn theo loại tiền
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động huy động vốn của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH AGRIBANK CẦU GIẤY
3.1. Định hướng tăng cường huy động vốn của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
3.1.1. Định hướng phát triển chung của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
3.1.2. Quan điểm tăng cường huy động vốn của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Agribank Cầu Giấy
3.2.1. Xây dựng kế hoạch huy động vốn rõ ràng cho từng giai đoạn
3.2.2. Đa dạng hoá các hình thức huy động
3.2.2.1. Đối với huy động vốn từ dân cư
3.2.2.2. Đối với huy động vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội
3.2.2.3. Đối với huy động vốn từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác
3.2.3. Xây dựng chính sách quản lý lãi suất hợp lý kết hợp với chính sách ưu đãi phí dịch vụ
3.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ và công nghệ ngân hàng
3.2.5. Xây dựng các chính sách về khách hàng, và giao tiếp khuếch trương
3.2.6. Phát triển và đẩy mạnh hoạt động Marketing
3.2.7. Đổi mới tổ chức, quản lý cho phù hợp, hiệu quả hơn
3.2.8. Phát triển và mở rộng mạng lưới giao dịch
3.2.9. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên
3.2.10. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn huy động
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan