[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á Sở giao dịch Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á Sở giao dịch Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về vốn của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Vốn của Ngân hàng thương mại
1.2. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.2. Các hình thức huy động vốn
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Những nhân tố chủ quan
1.3.2. Những nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
2.1.3. Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội trong những năm vừa qua
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
2.2.1. Tình hình biến động chung
2.2.2. Huy động vốn nợ
2.3. Đánh giá tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động, phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
3.2. Giải pháp Tăng cường huy động vốn cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch Hà Nội
3.2.1. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý
3.2.3. Nâng cao cơ sở vật chất, hoàn thiện công nghệ trong ngân hàng
3.2.4. Phát huy các chiến lược truyền thông
3.2.5. Mở rộng chi nhánh và phòng giao dịch
3.2.6. Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan