[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ của hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ của hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về phương thức tín dụng chứng từ của hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại.
1.2. Rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ.
1.3. Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại.
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
2.2. Thực trạng rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
2.4. Thực trạng quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
2.5. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Chương 3. GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế.
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ.
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho phương thức tín dụng chứng từ.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan