[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Vinh

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Vinh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán
1.2. Tổ chức phân loại và đánh giá nguyên vật liệu
1.2.1. Phân loại
1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu
1.2.2.1. Trị giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho
1.2.2.2. Trị giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho
1.3. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.1. Tài khoản sử dụng
1.4.1.2. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu
1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.2.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2.2. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu
1.4.3. Tổ chức sổ sách kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo các hình thức kế toán
1.4.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.4.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái
1.4.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.4.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ
1.4.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC VINH
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất tại Công ty TNHH Quốc Vinh
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH Quốc Vinh
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Quốc Vinh
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quốc Vinh
2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty TNHH Quốc Vinh
2.2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu thực tế của Công ty TNHH Quốc Vinh
2.2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quốc Vinh
2.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quốc Vinh
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC VINH
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty TNHH Quốc Vinh
3.1.1. Những ưu điểm trong tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
3.1.2. Một số tồn tại trong tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
3.2. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán
3.2.2. Kiến nghị về quản lý chi phí nguyên vật liệu
3.2.3. Kiến nghị về hình thức kế toán trên máy tính
3.2.4. Kiến nghị về tài khoản
3.2.5. Kiến nghị về lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan