[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cầu Xây

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cầu Xây
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.1.3. Phân loại vốn
1.2. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm vốn lưu động
1.2.2. Kết cấu và nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động
1.3. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.3.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.3.3. Quản lý các khoản phải thu
1.3.4. Quản lý hàng tồn kho
1.4. Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
1.4.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU XÂY
2.1. Khái quát về tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Cầu Xây
2.1.1. Tổng quan về công ty
2.1.2. Cơ câu tổ chức – nhân sự của Công ty Cổ phần Cầu Xây
2.1.3. Tình hình sử dụng vốn lưu động
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Cầu Xây
2.2.1. Báo cáo tài chính của công ty Cổ phần Cầu Xây
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ phần Cầu Xây
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Cầu Xây
2.3.1. Sản phẩm dịch vụ kinh doanh
2.3.2. Kết quả đạt được
2.3.3. Những hạn chế và nguyên nhân
2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ phần Cầu Xây
2.4.1. Định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược của công ty Cổ phần Cầu Xây
2.4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cầu Xây
2.4.3. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp
2.4.4. Quản lý kết cấu vốn lưu động
2.4.5. Tăng cường hiệu quả sử dụng VLĐ nói chung của Công ty Cổ phần Cầu Xây
2.4.6. Quản lý tiền mặt
2.4.7. Quản lý hàng tồn kho
2.4.8. Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất
2.4.9. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ
2.5. Kiến nghị
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan