[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hoạt động phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Cung ứng  Vật liệu Xây dựng Nam Trang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hoạt động phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Cung ứng  Vật liệu Xây dựng Nam Trang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH BCTC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm, mục đích và vai trò của BCTC
1.1.2. Yêu cầu đối với BCTC:
1.1.3. Hệ thống các BCTC được lập tại doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về hoạt động phân tích BCTC doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm, mục đích và vai trò của hoạt động phân tích BCTC
1.2.2. Các phương pháp phân tích BCTC
1.2.3. Các giai đoạn phân tích BCTC
1.3. Nội dung phân tích BCTC doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
1.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.3. Phân tích dòng tiền
1.3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
1.4. Hoạt động phân tích BCTC tại doanh nghiệp
1.4.1. Trình tự công tác phân tích BCTC tại doanh nghiệp
1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phân tích BCTC tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH BCTC TẠI CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VLXD NAM TRANG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH cung ứng VLXD Nam Trang
2.1.1. Giới thiệu công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty TNHH cung ứng VLXD Nam Trang
2.2. Thực trạng công tác phân tích BCTC tại công ty TNHH cung ứng VLXD Nam Trang
2.2.1. Giới thiệu chung về công tác phân tích BCTC
2.2.2. Nội dung phân tích BCTC tại công ty
2.2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích BCTT tại công ty TNHH cung ứng VLXD Nam Trang
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC TẠI CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VLXD NAM TRANG
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích BCTC tại công ty TNHH cung ứng VLXD Nam Trang
3.2.1. Hoàn thiện về tổ chức hoạt động phân tích
3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phân tích
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin sử dụng trong phân tích
3.2.4. Hoàn thiện về phương pháp phân tích
3.2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan