[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.2.2. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.2.4. Phân loại theo nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp.
1.1.2.5. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng
1.1.2.6. Phân loại căn cứ vào khả năng chuyển hóa thành tiền
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.2.2. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.2.2.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2.1. Nhân tố khách quan
1.3.2.2. Nhân tố chủ quan
1.3.3. Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp hiện nay
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐĂNG DƯƠNG
2.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.2. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại công ty từ 2011 - 2013
2.2.2.1. Cơ cấu tài sản của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.3.2. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.3. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.3.4. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.4.1. Tốc độ luân chuyển và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.4.2. Chỉ tiêu về từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.5.1. Môi trường kinh doanh
2.5.1.1. Thuận lợi
2.5.1.2. Khó khăn
2.5.2. Định hướng phát triển của công ty
2.5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Đăng Dương
2.5.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
2.5.3.2. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ
2.5.3.3. Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên
2.5.3.4. Hoàn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý
2.5.3.5. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
2.5.3.6. Phát triển tìm kiếm thị trường mới và phối hợp các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
2.5.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan