[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải phương trình Schrödinger dừng bằng phương pháp thời gian ảo

[/kythuat]
[tomtat]
Giải phương trình Schrödinger dừng bằng phương pháp thời gian ảo
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG TRÌNH SCHRöDINGER
1.1. Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian
1.2. Phương trình Schrödinger dừng
Chương II: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN ẢO
2.1. Trạng thái cơ bản
2.2. Trạng thái kích thích
Chương III: KẾT QUẢ NGHIỆM SỐ PHƯƠNG TRÌNH SCHRöDINGER BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN ẢO TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
3.1. Dao động tử điều hòa
3.2. Hạt chuyển động dưới tác dụng của thế Morse
3.3. Dao động tử phi điều hòa bậc ba
3.4. Dao động tử phi điều hòa bậc bốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan