[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát hàm lượng các ion Natri, Kali, Canxi, Magie di động và độ bão hòa bazơ trong đất ở nông trường Phạm Văn Cội – Củ Chi

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát hàm lượng các ion Natri, Kali, Canxi, Magie di động và độ bão hòa bazơ trong đất ở nông trường Phạm Văn Cội – Củ Chi
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH ẢNH
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN A. CƠ SỞ LÝ LUẬN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT
1.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT [5]
1.2. KHOÁNG VẬT VÀ ĐÁ HÌNH THÀNH ĐẤT [5],[11]
1.3. QUÁ TRÌNH PHONG HÓA ĐÁ [5]
1.4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT [5]
1.5. CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT [5],[11]
1.6. PHÂN LOẠI ĐẤT VIỆT NAM [11]
CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA CÁC ION NATRI, KALI, CANXI, MAGIE DI ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG
2.1. VAI TRÒ CỦA NATRI [10]
2.2. VAI TRÒ CỦA KALI [9]
2.3. VAI TRÒ CỦA CANXI [14]
2.4. VAI TRÒ CỦA MAGIE [10], [13]
2.5. ĐỘ BÃO HÒA BAZƠ CỦA ĐẤT [8]
CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA ION SẮT, NHÔM ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH ION CANXI, MAGIE DI ĐỘNG TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC
3.1. Ảnh hưởng của ion sắt, nhôm đối với quá trình phân tích ion canxi, magie di động trong đất
3.2. Phương pháp hạn chế ảnh hưởng của ion sắt, nhôm đối với quá trình phân tích ion canxi, magie di động trong đất [6]
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ION NATRI, KALI, CANXI, MAGIE DI ĐỘNG TRONG ĐẤT
4.1. Xác định hàm lượng natri, kali di động trong đất bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa [7]
4.2. Xác định hàm lượng canxi, magiê di động trong đất bằng phương pháp chuẩn độ tạo phức
PHẦN B. THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÔNG TRƯỜNG CAO SU PHẠM VĂN CỘI – CỦ CHI
1.1. Lịch sử hình thành nông trường cao su Phạm Văn Cội – CỦ CHI [6]
1.2. Đặc điểm nơi lấy đất nghiên cứu
CHƯƠNG 2: XỬ LÝ ĐẤT [4
2.1. LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐẤT
2.2. Lấy mẫu phân tích
2.3. Phơi khô mẫu
2.4. Nghiền và rây mẫu
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ION NATRI, KALI, CANXI, MAGIE DI ĐỘNG TRONG ĐẤT
3.1. Phân tích hàm lượng natri, kali di động trong đất
3.2. Phân tích hàm lượng canxi, magie di động trong đất
PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan