[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát hàm lượng COD trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát hàm lượng COD trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC
1.1 NGUỒN NƯỚC TOÀN CẦU [3]
1.2 TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM [7]
1.3 TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC KÊNH NHIÊU LỘC- THỊ NGHÈ[6]
1.3.1 Vị trí địa lý và lưu vực
1.3.2 Vai trò của tuyến kênh và lưu vực trong tổng thể thành phố hiện nay
1.3.3 Thủy văn
1.3.4 Chế độ thủy triều
1.4. Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC [13]
1.4.1 Vai trò của nước đối với sự sống
1.4.2 Vai trò của nước đối với cơ thể con người
1.4.3 Vai trò của nước với sản xuất nông nghiệp
1.4.4 Vai trò của nước với sản xuất công nghiệp
1.4.5 Nước đối với giao thông vận tải
1.4.6 Nước cho sự phát triển du lịch và giải trí
1.4.7 Sử dụng nước để phát điện
CHƯƠNG 2: HÓA HỌC NƯỚC SÔNG
2.1 CÁC NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC CHO SÔNG [3]
2.1.1 Nguồn nước mặt
2.1.2 Nguồn nước ngầm
2.2 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HÓA HỌC NƯỚC SÔNG [8]
2.2.1 Thành phần hóa học của nước sông
2.2.2 Các khí hòa tan trong nước
2.2.3 Ion H+
2.2.4 Các chất rắn lơ lửng
2.2.5 Các chất hữu cơ
2.3 TÍNH KHÔNG ĐỒNG ĐỀU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC
2.3.1 Tính không đồng đều về thành phần hóa học của nước sông theo chiều dài của sông
2.3.2 Tính không đồng đều về thành phần hóa học của nước sông theo chiều rộng của sông
CHƯƠNG 3: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
3.1 Ô NHIỄM NƯỚC DO TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI [8]
3.1.1 Sinh hoạt của con người
3.1.2 Các hoạt động công nghiệp
3.1.3 Các hoạt động nông nghiệp
3.1.4 Hồ chứa nước và các hoạt động thuỷ điện
3.2 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO YẾU TỐ TỰ NHIÊN [1]
3.2.1 Nhiễm phèn
3.2.2 Nhiễm mặn
3.2.3 Ô nhiễm nguồn nước do vi khuẩn gây bệnh
3.2.4 Ô nhiễm nguồn nước do kí sinh trùng
3.2.5 Ô nhiễm các chất vô cơ
3.2.6 Ô nhiễm các chất rắn
3.2.7 Ô nhiễm mùi của môi trường nước
3.3 HIỆN TƯỢNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM [8]
3.3.1 Màu sắc
3.3.2 Mùi và vị
3.3.3 Độ đục
3.3.4 Nhiệt độ
3.4 Độ oxy hoá [13]
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC KÊNH NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ, KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉ[6]
4.1 Công cụ quản lý
4.1.1 Công cụ pháp lý
4.1.2 Công cụ kinh tế
4.2 Áp dụng mô hình hóa quản lý chất lượng nước trong từng chi lưu thuộc lưu vực
4.3 Giáo dục cộng đồng
CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH COD TRONG NƯỚC
5.1 PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN MẪU [17]
5.1.1 Dụng cụ- hóa chất
5.1.2 Tiến hành lấy mẫu
5.1.3 Bảo quản và vận chuyển mẫu
5.2 XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY HÓA HỌC (COD) TRONG NƯỚC THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI LƯU HỞ
5.2.1 Phương pháp dùng kali pemanganat [17]
5.2.2 Phương pháp hồi lưu hở dựa trên phép chuẩn độ [17]
5.3 XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY HÓA HỌC (COD) TRONG NƯỚC THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI LƯU KÍN [20]
5.3.1 Phương pháp hồi lưu kín dựa trên phép chuẩn độ thể tích
5.3.2 Phương pháp hồi lưu kín dựa trên phép so màu
CHƯƠNG 6: THỰC NGHIỆM
6.1 ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC THÔNG SỐ KHI LẤY MẪU
6.1.1 Địa điểm
6.1.2 Các thông số của mẫu lúc lấy
6.2 XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ FAS THEO K2Cr2O7
6.2.1 Tiến hành
6.2.2 Kết quả
6.3 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ION TRONG NƯỚC ĐẾN QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH COD[10]
6.4 XÁC ĐỊNH COD THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI LƯU KÍN DỰA TRÊN PHÉP CHUẨN ĐỘ THỂ TÍCH
6.4.1 Dụng cụ và hóa chất
6.4.2 Tiến hành
6.4.3 Kết quả
6.4.4. Kết quả phân tích COD/BOD.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan