[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát sự hội tụ của phương pháp toán tử FK cho bài toán exciton 2D trong từ trường đều theo tham số tự do

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát sự hội tụ của phương pháp toán tử FK cho bài toán exciton 2D trong từ trường đều theo tham số tự do
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Phương pháp toán tử giải phương trình Schrödinger
1.2 Tổng quan về exciton
1.2.1 Lịch sử
1.2.2 Khái niệm
1.2.3 Phân loại
1.2.4 Tính chất
1.2.5 Phương trình Schrödinger cho exciton 2D trong từ trường đều
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ GIẢI BÀI TOÁN EXCITON HAI CHIỀU TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU
2.1 Phương pháp toán tử giải bài toán exciton 2D trong từ trường đều
2.2 Kết quả - Phân tích
Chương 3: VAI TRÒ CỦA THAM SỐ TỰ DO ĐỐI VỚI SỰ HỘI TỤ CỦA PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ
3.1 Vai trò tham số tự do ω đối với sự hội tụ của phương pháp toán tử
3.2 Sự phụ thuộc của tốc độ hội tụ vào tham số tự do với bài toán dao động tử phi điều hòa bậc bốn
3.3 Khảo sát bài toán exciton 2D trong từ trường đều
3.3.1 Khảo sát tốc độ hội tụ của bài toán theo các giá trị ω khác nhau
3.3.2 Điều kiện để chọn tham số tự do tối ưu
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan