[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát quá trình tách thori oxit từ quặng monazite Phan Thiết

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát quá trình tách thori oxit từ quặng monazite Phan Thiết
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1. Khái niệm và phân loại các nguyên tố hiếm
1.1.1. Khái niệm các nguyên tố hiếm
1.1.2. Sự phân loại các nguyên tố hiếm
1.1.2.1 Nhóm kim loại hiếm nhẹ
1.1.2.2 Nhóm kim loại khó nóng chảy (các nguyên tố hiếm nặng
1.1.2.3 Nhóm kim loại vi lượng (các nguyên tố hiếm phân tán)
1.1.2.4 Nhóm nguyên tố đất hiếm
1.1.2.5 Các nguyên tố phóng xạ
1.1.2.6 Nhóm các á kim hiếm và khí trơ hiếm
1.2. Thori
1.2.1. Thori đơn chất
1.2.2. Thori (IV) đioxit – ThO2
1.2.3. Thori (IV) hidroxit – Th(OH)4
1.2.4. Các muối tan của thori
1.2.5. Trạng thái tự nhiên - ứng dụng
1.2.6. Sự phân bố quặng monazite ở Việt Nam
1.3. Monazite
1.3.1. Chế hóa bằng axit
1.3.2. Chế hóa bằng kiềm
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp axit phân hủy quặng monazite
2.2.2. Phương pháp kết tủa chọn lọc
2.2.3. Phương pháp huỳnh quang tia X (XRF method)
2.2.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD method)
2.2.4.1. Điều kiện nhiễu xạ tia X
2.2.4.2. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD pattern)
2.2.4.3. Nhận biết chất bằng giản đồ XRD
2.2.5. Phương pháp chụp kính hiển vi điện tử quét (SEM - Scanning Electrons Microscopy)
2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
2.3.1. Dụng cụ, thiết bị
2.3.2. Hóa chất
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định thành phần ThO2 trong mẫu quặng Monazite Phan Thiết
3.2. Quy trình thực nghiệm
3.2.1. Sơ lược về quy trình
3.2.2. Kết quả và thảo luận
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan