[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát hàm lượng mùn trong đất trồng cao su ở nông trường Nhà Nai – Bình Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát hàm lượng mùn trong đất trồng cao su ở nông trường Nhà Nai – Bình Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. TỔNG QUAN VỀ CAO SU
1.1.1. Nguồn gốc các loài cao su
1.1.2. Lịch sử phát triển cây cao su thiên nhiên trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.2.1. Lịch sử phát triển cây cao su thiên nhiên trên thế giới
1.1.2.2. Lịch sử phát triển cây cao su ở Việt Nam
1.1.3. Công dụng của cây cao su
1.1.3.1. Mủ cao su
1.1.3.2. Gỗ cao su
1.1.3.3. Dầu hạt cao su
1.1.3.4. Lá cao su
1.1.3.5. Tác dụng của cây cao su với môi trường xã hội
1.1.4. Bón phân cho cây cao su
1.1.4.1. Bón phân vào đất
1.1.4.2. Bón phân vào lá
1.1.5. Đặc điểm sinh thái của cây cao su
1.1.5.1. Đất đai
1.1.5.2. Độ dốc
1.1.5.3. Độ sâu tầng đất
1.1.5.4. Khí hậu, nhiệt độ
1.1.5.5. Lượng mưa, độ ẩm
1.1.5.6. Khả năng chịu hạn
1.1.5.7. Khả năng chịu úng
1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐẤT
1.2.1. Khái niệm về đất
1.2.2. Quá trình hình thành đất
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất
1.2.3.1. Đá mẹ
1.2.3.2. Khí hậu
1.2.3.3. Yếu tố sinh vật
1.2.3.4. Yếu tố địa hình
1.2.3.5. Yếu tố thời gian
1.2.3.6. Yếu tố con người
1.2.4. Phân loại đất ở Việt Nam
1.3. TỔNG QUAN VỀ MÙN
1.3.1. Sơ lược về chất hữu cơ
1.3.1.1. Định nghĩa về chất hữu cơ
1.3.1.2. Thành phần của chất hữu cơ
1.3.1.3. Nguồn gốc của chất hữu cơ
1.3.1.4. Vai trò của chất hữu cơ
1.3.2. Sơ lược về mùn
1.3.2.1. Khái niệm về mùn
1.3.2.2. Quá trình hình thành mùn
1.3.2.3. Thành phần của mùn
1.3.2.4. Vai trò của mùn
1.4. TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH MÙN
1.4.1. Các ion gây hưởng đến quá trình xác định mùn
1.4.2. Phương pháp khắc phục ion gây ảnh hưởng đến quá trình xác định mùn
1.4.2.1. Ảnh hưởng của Fe3+
1.4.2.2. Ảnh hưởng của Cl-
1.4.2.3. Ảnh hưởng của Fe2+
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MÙN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH MÙN
2.1. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MÙN
2.1.1. Nguyên tắc
2.1.2. Hóa chất, dụng cụ
2.2. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH MÙN TRONG ĐẤT
2.2.1. Khảo sát lượng ion gây ảnh hưởng
2.2.1.1. Nguyên tắc
2.2.1.2. Tính toán kết quả
2.2.2. Khảo sát thể tích chất cần che
2.2.2.1. Xác định thể tích H3PO4 cần che Fe3+
2.2.2.2. Xác định thể tích Ag2SO4 trong H2SO4 cần che Cl-
2.2.2.1. Xác định thể tích H3PO4 cần che Fe2+
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN NÔNG TRƯỜNG CAO SU NHÀ NAI – TỈNH BÌNH DƯƠNG
3.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
3.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
3.2.1. Địa hình
3.2.3. Khí hậu – thời tiết
3.3. GIỚI THIỆU VỀ NÔNG TRƯỜNG CAO SU NHÀ NAI VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY CAO SU PHƯỚC HÒA- TỈNH BÌNH DƯƠNG
3.2.1. Giới thiệu về nông trường cao su Nhà Nai
3.2.2. Lịch sử hình thành công ty cao su Phước Hòa
3.4. LƯỢC ĐỒ NÔNG TRƯỜNG
3.5. CÁC MẪU ĐẤT
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM
4.1. LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐẤT
4.1.1. Nguyên tắc lấy mẫu
4.1.2. Lấy mẫu phân tích
4.1.3. Phơi khô mẫu
4.1.4. Nghiền và rây mẫu
4.2. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH MÙN TRONG ĐẤT
4.2.1. Ảnh hưởng của Fe3+
4.2.1.1. Xác định lượng Fe3+ gây ảnh hưởng
4.2.1.2. Xác định thể tích H3PO4 cần che Fe3+
4.2.2. Ảnh hưởng của Cl-
4.2.2.1. Xác định lượng Cl- gây ảnh hưởng
4.2.2.2. Xác định thể tích Ag2SO4 trong H2SO4 cần che Cl-
4.2.3. Ảnh hưởng của Fe2+
4.2.3.1. Xác định lượng Fe2+ gây ảnh hưởng
4.2.3.2. Xác định thể tích H3PO4 cần che Fe2+
4.3. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MÙN TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIURIN
4.3.1. Tiến hành thí nghiệm
4.3.2. Tính toán kết quả
4.3.3. Thí nghiệm kiểm tra
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan