[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học lớp 10 Trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học lớp 10 Trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MUC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các sách, bài viết về hứng thú
1.1.2. Các luận văn nghiên cứu về hứng thú trong dạy học hóa học
1.1.3. Các khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu về hứng thú trong dạy học hóa học
1.2. Quá trình dạy học
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa dạy và học
1.2.3. Vai trò của giáo viên trong quá trình dạy học
1.3. Hứng thú
1.3.1. Khái niệm hứng thú
1.3.2. Phân loại hứng thú
1.3.3. Cấu trúc của hứng thú
1.3.4. Vai trò của hứng thú
1.4. Hứng thú học tập
1.4.1. Khái niệm hứng thú học tập
1.4.2. Những thành tố tâm lý cấu thành hứng thú học tập
1.4.3. Sự hình thành và phát triển hứng thú học tập
1.4.4. Một số đặc điểm của hứng thú học tập
1.4.5. Các biểu hiện của hứng thú học tập
1.4.6. Tác dụng của hứng thú học tập
1.5. Thực trạng việc gây hứng thú học tập môn hóa học ở một số trường THPT
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Đối tượng điều tra
1.5.3. Mô tả phiếu điều tra
1.5.4. Cách xử lí kết quả điều tra
1.5.5. Kết quả điều tra
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 10 THPT
2.1. Sử dụng thí nghiệm gây hứng thú
2.1.1. Vai trò của thí nghiệm
2.1.2. Phân loại thí nghiệm
2.1.3. Sử dụng thí nghiệm gây hứng thú
2.1.4. Một số thí nghiệm gây hứng thú
2.2. Sử dụng phim mô phỏng
2.2.1.Tác dụng của phim mô phỏng
2.2.2. Nguyên tắc lựa chọn phim mô phỏng trong dạy học hóa học
2.2.3. Một số đoạn phim mô phỏng
2.3. Kể chuyện hóa học
2.3.1. Tác dụng
2.3.2. Cách kể chuyện gây hứng thú
2.3.3. Một số câu chuyện hóa học
2.4. Vận dụng tình huống gắn với thực tiễn
2.4.1. Tác dụng
2.4.2. Những chú ý sử dụng tình huống gắn với thực tiễn
2.4.3. Một số tình huống gắn với thực tiễn
2.5. Giáo viên thân thiện với học sinh
2.6. Đưa sự hài hước vào bài học
2.6.1. Vai trò của hài hước trong dạy học
2.6.2. Một số hình thức hài hước trong dạy học
2.6.3. Một số lưu ý sử dụng sự hài hước
2.7. Một số giáo án áp dụng các biện pháp gây hứng thú
2.7.1. Giáo án bài “OXI- OZON” - lớp 10 Cơ bản
2.7.2. Giáo án bài “Lưu huỳnh” - lớp 10 Cơ bản
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tiến trình thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan