[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo đệm từ trường dùng cho các thí nghiệm bảo toàn động lượng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo đệm từ trường dùng cho các thí nghiệm bảo toàn động lượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Cơ sở lý thuyết chính
1.2 Một số mô hình tham khảo
Chương 2: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CHO QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO THỰC NGHIỆM
2.1 Khảo sát từ phổ của nam châm
2.1.1 Mục đích
2.1.2 Cách thực hiện
2.1.3 Kết quả thu được
2.1.4 Nhận xét
2.2 Nghiên cứu tương tác giữa ray và xe trượt
2.2.1 Mục đích
2.2.2 Cách tiến hành và kết quả thu được
2.2.2.1 Mô tả cách khảo sát
2.2.2.2 Kết quả thu được
2.2.2.3 Nhận xét
Chương 3: CÁC CẤU HÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU
3.1 Cấu hình 1
3.1.1 Nghiên cứu lý thuyết
3.1.2 Nghiên cứu thực nghiệm
3.1.2.1 Các bước tiến hành
3.1.2.2 Khảo sát mô hình
3.1.3 Nhận xét
3.2 Cấu hình 2
3.2.1 Nghiên cứu lý thuyết
3.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm
3.2.2.1 Các bước tiến hành
3.2.2.2 Kết quả sau khi lắp ráp
3.2.3 Đánh giá quá trình nâng của hệ thống
3.2.3.1 Khảo sát vận tốc chuyển động của xe
3.2.2.2 Khảo sát độ lớn lực ma sát trong quá trình chuyển động của xe trên ray
3.2.4 Đánh giá bước đầu về chất lượng hoạt động của hệ thống đệm từ trường nghiên cứu
Chương 4: THỬ NGHIỆM BAN ĐẦU CHO THÍ NGHIỆM VỀ BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
4.1 Cách bố trí thí nghiệm
4.2 Cách tiến hành
4.3 Kết quả thu được
4.4 Nhận xét
4.4.1 Theo lý thuyết
4.4.2 Thực nghiệm
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
5.1 Kết luận
5.1.1 Đối với cấu hình 1
5.1.2 Đối với cấu hình 2
5.2 Hướng phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan