[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp DECAN-2,3-DIONE từ ACROLEIN

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp DECAN-2,3-DIONE từ ACROLEIN
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 PHEROMONE
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Phân loại [3,4,9,10]
1.1.3 Cấu trúc pheromone [8,9,10]
1.1.4 Những thành tựu trong lĩnh vực tổng hợp pheromone
1.1.5 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng pheromone trên thế giới
1.1.6 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng pheromone ở Việt Nam
1.2 PHẢN ỨNG GRIGNARD
1.2.1 Phản ứng Grignard
1.2.2 Tác chất Grignard
1.2.3 Phản ứng ghép cặp Grignard[2,9]
1.3 Phản Ứng Epoxy Hóa
1.4 Phản Ứng Khử Các Epoxit (oxiran) Bằng Lithi Nhôm Hidrua
1.5 Các Phản Ứng Đehidro Hóa Và Oxi Hóa Ancol [9]
1.6 Tình Hình Sản Xuất Cà Phê Và Sâu Bệnh Hại Cây Cà Phê
1.6.1 Tình hình sản xuất cà phê của thế giới
1.6.2 Sâu bệnh chính hại cây cà phê
1.6.3 Đặc điểm sinh thái học côn trùng
1.7 Pheromone Giới Tính Của Sâu Đục Thân Cà Phê Mình Trắng (Xylotrechus quadripes Chevrolat)
1.7.1 Pheromone giới tính của sâu đục thân cà phê (Xylotrechus quadripes Chevrolat)
1.7.2 Các công trình nghiên cứu pheromone trước đây
Chương 2 NGHIÊN CỨU
2.1 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1 Nội dung nghiên cứu
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu
1.2 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
2.2.1 Nghiên cứu tổng hợp allyl ancol từ acrolein
2.2.2 Tổng hợp 1-(oxiran-2-yl)octan-1-ol
2.2.3 Tổng hợp 2,3-decandiol
2.2.4 Tổng hợp 2,3-decandione
Chương 3 THỰC NGHIỆM
3.1 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM
3.1.1 Thiết bị và dụng cụ
3.1.2 Hóa chất
3.1.3 Tinh chế một số hóa chất
3.2 TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT
3.2.1 Tổng hợp n-heptyl bromua
3.2.2 Tổng hợp 1-decen-3-ol theo phản ứng Grignard
3.2.3 Tổng hợp 1,2-epoxy-3-decanol.(3)
3.2.4 Tổng hợp 2,3-decanediol
3.2.5 Tổng hợp 2,3-decanedione
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan