[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp 2,3-bis-[4-(methoxyphenyl)ethynyl]quinoxaline từ 1-Iodo-4-methoxybenzene bằng phản ứng Sonogashira

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp 2,3-bis-[4-(methoxyphenyl)ethynyl]quinoxaline từ 1-Iodo-4-methoxybenzene bằng phản ứng Sonogashira
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I TỔNG QUAN
1.1 GIỚI THIỆU VỀ PHẢN ỨNG SONOGASHIRA
1.1.1 Sơ lược về phản ứng Sonogashira
1.1.2 Cơ chế phản ứng
1.1.3 Điều kiện phản ứng
1.2 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẢN ỨNG SONOGASHIRA
1.2.1 Phản ứng ankyl hóa
1.2.2 Sản phẩm tự nhiên
1.2.3 Enynes và enediynes
1.2.4 Dược phẩm
1.3 GIỚI THIỆU VỀ TÁC CHẤT,CHẤT NỀN
1.3.1 Giới thiệu về chất nền: 1-Iodo-4-methoxybenzene [16]
1.3.2 Giới thiệu về tác chất
1.4 GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ SIÊU ÂM [8]
1.4.1 Định nghĩa
1.4.2 Vai trò của siêu âm trong tổng hợp
1.4.3 Phân loại thiết bị siêu âm
1.4.4 Ưu điểm của siêu âm
1.4.5 Nhược điểm của bồn siêu âm
Chương II NGHIÊN CỨU
2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1 Nội dung nghiên cứu
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2 NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG HỢP 2,3-BIS-[4-(METHOXYPHENYL)ETHYLNYL]QUINOXALINE
2.2.1 Quy trình tổng hợp
2.2.2 Nghiên cứu các phương pháp phản ứng
2.3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
2.3.1 Tổng hợp trimethyl[(4-methoxyphenyl)ethynyl]silane
2.3.2 Tổng hợp 1-ethynyl-4-methoxybenzene
2.3.3 Khảo sát và tổng hợp 2,3-bis-[4-(methoxyphenyl)ethynyl]quinoxaline
CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM
3.1 DỤNG CỤ, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
3.1.1 Dụng cụ
3.1.2 Thiết bị
3.1.3 Hóa chất
3.2 TỔNG HỢP 1-ETHYLNYL-4-METHOXYBENZEN
3.2.1 Tổng hợp và xác định cấu trúc trimethyl[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]silane
3.2.2 Tồng hợp và xác định cấu trúc 1-ethylnyl-4-methoxybenzene
3.3 TỔNG HỢP 2,3-BIS-[4-(METHOXYPHENYL)ETHYNYL]QUINOXALINE
3.3.1 Cách tiến hành
3.3.2 Xác định cấu trúc
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan