[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF-199 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng ghép C-N

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF-199 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng ghép C-N
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH MINH HỌA
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Khung hữu cơ kim loại (MOFs)
1.1.1. Giới thiệu về MOFs
1.1.1.1. Định nghĩa
1.1.1.2. Đơn vị cấu trúc thứ cấp SBUs
1.1.1.3. Một số phối tử carboxylic dùng để tổng hợp MOFs
1.1.1.4. Sự kết hợp của các đơn vị thứ cấp tạo nên MOFs
1.1.2. Tính chất của MOFs
1.1.2.1. Độ xốp cao và diện tích bề mặt riêng lớn
1.1.2.2. Khả năng bền nhiệt
1.1.3. Phương pháp tổng hợp MOFs
1.1.3.1. Phương pháp nhiệt dung môi
1.1.3.2. Phương pháp vi sóng
1.1.3.3. Phương pháp siêu âm
1.2. Ứng dụng của vật liệu MOFs
1.2.1. Lưu trữ khí
1.2.1.1. Lưu trữ khí hiđro
1.2.1.2. Lưu trữ khí CO2
1.2.1.3. Lưu trữ khí CH4
1.2.2. Khả năng hấp phụ chọn lọc đối với các loại khí độc
1.2.3. Khả năng xúc tác
1.2.3.1. Xúc tác trên cơ sở nhóm chức của phối tử hữu cơ
1.2.3.1.1. Phản ứng Knoevenagel
1.2.3.1.2. Phản ứng aza-Micheal
1.2.3.2. Xúc tác trên cơ sở tâm kim loại
1.2.3.3. Vị trí kim loại mở
1.2.3.4. Chọn lọc phân tử
1.3. Phản ứng ghép C-N
1.4. Mục tiêu đề tài
1.4.1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF-199 từ các phối tử 1,3,5-tricarboxylic với muối Cu(NO3)2.3H2O bằng phương pháp nhiệt dung môi ở điều kiện việt Nam
1.4.2. Xác định tính chất của vật liệu bằng các phương pháp phân tích hiện đại
1.4.3. Khảo sát hoạt tính xúc tác
Chương 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Nghiên cứu tổng hợp MOF-199
2.1.1. Dụng cụ và hóa chất
2.1.1.1. Dụng cụ
2.1.1.2. Hóa chất
2.1.2. Phương pháp tổng hợp MOF-199
2.1.2.1. Giới thiệu MOF-199
2.1.2.2. Tổng hợp MOF-199
2.1.2.2.1. Chuẩn bị tổng hợp tinh thể MOF-199
2.1.2.2.2. Rửa và trao đổi dung môi
2.1.2.2.3. Hoạt hóa
2.1.3. Các thiết bị để phân tích MOF
2.1.3.1. Thiết bị đo diện tích bề mặt riêng
2.1.3.2. Thiết bị đo nhiễu xạ XRD
2.1.3.3. Thiết bị đo phổ FT-IR
2.1.3.4. Thiết bị đo TGA
2.1.3.5. Thiết bị đo TEM và SEM
2.2. MOF-199 làm xúc tác dị thể cho phản ứng ghép C-N
2.2.1. Dụng cụ và hóa chất
2.2.2. Tính chất của một số chất liên quan đến phản ứng ghép C-N
2.2.3. Quy trình phản ứng ghép C-N
2.2.3.1. Quy trình phản ứng ghép C-N
2.2.3.2. Thuyết minh quy trình
2.2.3.3. Tiến hành phản ứng ở điều kiện cụ thể
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tổng hợp và phân tích cấu trúc MOF-199
3.1.1. Tổng hợp MOF-199
3.1.2. Phân tích cấu trúc
3.1.2.1. Phân tích XRD
3.1.2.2. Phổ FT-IR
3.1.2.3. Kết quả chụp TEM, SEM
3.1.2.4. Kết quả đo diện tích bề mặt riêng và kích thước lỗ xốp
3.1.2.5. Kết quả đo TGA và phân tích nguyên tố AAS
3.2. Khảo sát phản ứng
3.2.1. Phản ứng ghép C-N
3.2.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng
3.2.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ
3.2.2.2. Khảo sát tỉ lệ mol tác chất
3.2.2.3. Khảo sát hàm lượng xúc tác
3.2.2.4. Khảo sát dung môi
3.2.2.5. Khảo sát tính dị thể (Leaching) của MOF-199
3.2.2.6. Khảo sát thu hồi và tái sử dụng
3.2.2.6.1. Phổ FT-IR thu hồi của MOF-199
3.2.2.6.2. Phổ XRD thu hồi của MOF-199
3.2.2.6.3. Khảo sát khả năng thu hồi và tái sử dụng của MOF-199
3.2.2.7. Khảo sát một số dẫn xuất
3.2.2.7.1. Dẫn xuất của Benzylamin
3.2.2.7.2. Dẫn xuất của axit Benzenboronic
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan