[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano La1-xSrxFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano La1-xSrxFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về vật liệu nano
1.1.1. Giới thiệu về hóa học nano
1.1.2. Công nghệ nền cơ bản trong hóa học nano [1]
1.1.3. Ứng dụng của vật liệu nano [7],[8]
1.2. PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO OXIT 12
1.3. CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU PEROVSKITE ABO3[2]
1.3.1. Vật liệu ABO3 thuần
1.3.2. Vật liệu ABO3 biến tính
1.3.3. Sự pha tạp và sự khuyết thiếu oxy
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp phân tích khối lượng nhiệt (TGA) [3]
2.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD).
2.3. Kính hiển vi điện tử quét (SEM).
2.4. Phương pháp đo độ từ hóa.
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT
3.1.1. Thiết bị
3.1.2. Dụng cụ
3.1.3. Hóa chất
3.2. TỔNG HỢP LANTHANUM ORTHOFERRITE THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA.
3.3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.3.1. Kết quả tổng hợp vật liệu LaFeO3
3.3.2. Kết quả tổng hợp vật liệu nano La0.9Sr0.1FeO3
3.3.3. Kết quả tổng hợp vật liệu nano La0.8Sr0.2FeO3
3.3.4. Kết quả tổng hợp vật liệu nano La0.7Sr0.3FeO3
3.3.5. Các đặc trưng từ tính của vật liệu nano La1-xSrxFeO3 (x=0; x= 0.1; 0.2 và 0.3)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan