[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xSrxFeO3 (x = 0.1 và 0.2) bằng phương pháp kết tủa hóa học

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xSrxFeO3 (x = 0.1 và 0.2) bằng phương pháp kết tủa hóa học
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1. GIỚI THIỆU VỀ NANO
1.1.1. Hạt nano, vật liệu nano và công nghệ nano
1.1.2. Phương pháp điều chế vật liệu nano
1.1.3. Ứng dụng của công nghệ nano
1.2. VẬT LIỆU NANO TỪ TÍNH
1.2.1. Vật liệu từ tính
1.2.2. Phương pháp điều chế hạt nano từ tính
1.3. VẬT LIỆU PEROVSKITE
1.3.1. Cấu trúc vật liệu perovskite
1.3.2. Sự pha tạp và sự khuyết thiếu oxi
1.3.3. Vật liệu trên cơ sở YFeO3
1.4. TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA YTTRI, STRONTI VÀ SẮT
1.4.1. Hợp chất của yttri
1.4.2. Hợp chất của stronti
1.4.3. Oxit và hydroxit của sắt
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỆT (TGA/DTA)
2.2. PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X (XRD)
2.3. PHƯƠNG PHÁP PHỔ TÁN SẮC NĂNG LƯỢNG TIA X (EDS)
2.4. KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (SEM)
2.5. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ TỪ HÓA
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM – KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ
3.1.1. Hóa chất
3.1.2. Dụng cụ
3.2. THỰC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO TỪ TÍNH Y1-xSrxFeO3 (x = 0.1 VÀ 0.2)
3.3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.3.1. Kết quả tổng hợp vật liệu nano Y0.9Sr0.1FeO3
3.3.2. Kết quả tổng hợp vật liệu nano Y0.8Sr0.2FeO3
3.3.3. Cấu trúc tinh thể họ vật liệu nano Y1-xSrxFeO3 (x= 0.1 và 0.2)
3.3.4. Các đặc trưng từ tính của vật liệu nano Y1-xSrxFeO3 (x= 0.1 và 0.2)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan