[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng moodle thiết kế website hỗ trợ việc tự học chương Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa về Hidrocacbon - lớp 11 cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng moodle thiết kế website hỗ trợ việc tự học chương Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa về Hidrocacbon - lớp 11 cơ bản
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2 Tổng quan về phương pháp dạy học hóa học
1.2.1 Những yêu cầu chung đối với phương pháp dạy học hóa học
1.2.2 Những yêu cầu cụ thể đối với phương pháp dạy học hóa học
1.3 Đổi mới phương pháp dạy học
1.3.1 Định hướng đổi mới phương pháp dạy học
1.3.2 Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học
1.3.3 Đổi mới phương pháp dạy học bằng công nghệ thông tin
1.3.4 Vai trò của công nghệ thông tin đối với dạy học
1.4 Tự học
1.4.1 Tự học là gì?
1.4.2 Các kỹ năng tự học
1.4.3 Các hình thức tự học
1.4.4 Chu trình dạy – tự học
1.4.5 Vai trò của tự học
1.4.6 Tự học qua mạng và lợi ích của nó
1.5 Tổng quan về hệ thống quản lý học tập
1.5.1 Khái niệm về hệ thống quản lý học tập
1.5.2 Tính năng của hệ thống quản lý học tập
1.6 Hệ thống quản lý học tập Moodle
1.6.1 Moodle là gì?
1.6.2 Các đặc điểm chính của Moodle
1.6.3 Hướng dẫn cài đặt Moodle cục bộ trên Windows
1.6.4 Khái quát một khóa học
1.6.5 Những định dạng khóa học
1.6.6 Chỉnh sửa nội dung khóa học
Kết luận chương 1
Chương 2 ỨNG DỤNG MOODLE HỖ TRỢ VIỆC GIẢNG DẠY VÀ TỰ HỌC CHƯƠNG HIDROCACBON THƠM - NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON LỚP 11 CƠ BẢN
2.1 Tìm hiểu về chương Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa về hidrocacbon – Lớp 11 cơ bản
2.1.1 Cấu trúc chương Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa về hidrocacbon – Lớp 11 cơ bản
2.1.2 Chuẩn kiến thức – kỹ năng của chương Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa về hidrocacbon
2.1.3 Các nguyên tắc sư phạm và phương pháp dạy học được sử dụng trong giảng dạy chương Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa về hidrocacbon
2.2 Nguyên tắc thiết kế website hỗ trợ hoạt động dạy – học của giáo viên và học sinh
2.2.1 Về nội dung
2.2.2 Về hình thức
2.2.3 Về tính năng
2.3 Quy trình thiết kế website
2.3.1 Định hướng việc thiết kế website
2.3.2 Thiết kế nội dung website
2.3.3 Hoàn thiện và giới thiệu địa chỉ trang web
2.4 Giới thiệu tổng quan về website
2.5 Nội dung website
2.5.1 Bài 35: Benzen và đồng đẳng
2.5.2 Bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
2.5.1 Bài 38: Hệ thống hóa hidrocacbon
2.6 Ứng dụng website Hello Hóa học để hỗ trợ quá trình dạy – học chương Hidrocacbon thơm – Nguồn hidrocacbon thiên nhiên – Hệ thống hóa hidrocacbon của giáo viên và học sinh lớp 11 cơ bản
2.6.1 Giáo án bài “Benzen và đồng đẳng – Một số hidrocacbon thơm khác”
2.6.2 Giáo án bài “Hệ thống hóa hidrocacbon”
Kết luận chương 2
Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích thực nghiệm
3.2 Đối tượng thực nghiệm
3.3 Tiến hành thực nghiệm
3.3.1 Chuẩn bị thực nghiệm
3.3.2 Quy trình thực nghiệm
3.4 Phương pháp phân tích kết quả thực nghiệm
3.5 Kết quả thực nghiệm
3.5.1 Kết quả thực nghiệm định lượng
3.5.2 Kết quả thực nghiệm định tính
3.6 Nhận xét chung sau quá trình thực nghiệm sư phạm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan