[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực nghiệm khảo sát hiện tượng nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

[/kythuat]
[tomtat]
Thực nghiệm khảo sát hiện tượng nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp
MỤC LỤC
PHẦN I: LÝ THUYẾT VỀ HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP
Chương I : TỔNG QUAN VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG
Chương II: HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ
I. Giới thiệu
II. Các thí nghiệm mở đầu về nhiễu xạ ánh sáng
Chương III: NGUYÊN LÝ HUYGHENS - FRESNEL
I. Thí nghiệm Huyghens
II. Nguyên lý Huyghens
III. Định đề Fresnel
IV. Nguyên tắc áp dụng nguyên lý Huyghens - Fresnel
Chương IV: NHIỄU XẠ FRAUNHOFER
I. Giới thiệu
II. Sơ đồ thí nghiệm
III. Nhiễu xạ Fraunhofer khe hẹp
IV. Nhiễu xạ Fraunhofer qua một lỗ tròn
PHẦN II: THỰC NGHIỆM KHẢO SÁT NHIỄU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP PHẦN THỰC NGHIỆM
I. MỤC ĐÍCH
II. NGUYÊN TẮC
III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
IV. BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM.
V. CÁCH TÍNH SAI SỐ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan