[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤ LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử nghiên cứu của đề tài
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Trong nước
1.2. Một số vấn đề lý luận của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
1.2.1. Khái niệm về “ Chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng đi học” và “ Sự sẵn sàng đi học”
1.2.1.1. Thế nào là chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng đi học
1.2.1.2. Sự sẵn sàng đi học
1.2.2. Vai trò của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
1.2.3. Bước ngoặt từ Mầm non vào Tiểu học
1.2.3.1. Chương trình và cách thức học tập của lớp một ở trường Tiểu học
1.2.3.2. Sự thay đổi từ Mầm non vào Tiểu học và những khó khăn có thể xảy ra với trẻ.
1.2.4. Các mặt cần chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
1.2.4.1. Chuẩn bị về mặt thể chất
1.2.4.2. Chuẩn bị về mặt trí tuệ
1.2.4.3. Chuẩn bị về mặt tình cảm – xã hội
1.2.4.4. Chuẩn bị về mặt ngôn ngữ
1.2.4.5. Chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập
1.3. Các quan điểm khoa học về việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
1.3.1. Sự cần thiết phải chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
1.3.2. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 không phải là việc làm thay cho giáo dục Tiểu học.
1.3.3. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 là chuẩn bị toàn diện
1.3.3.1. Chuẩn bị cho trẻ thích ứng với cuộc sống ở trường Phổ thông
1.3.3.2. Chuẩn bị cho trẻ thích ứng với hoạt động học tập.
1.3.4. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 được tiến hành thông qua việc tổ chức hoạt động cho trẻ.
1.3.4.1. Duy trì vai trò chủ đạo của hoạt động vui chơi
1.3.4.2. Thông qua một số hoạt động khác mà trẻ yêu thích
1.3.4.3. Tổ chức một số hoạt động có cấu trúc gần giống với tiết học ở lớp 1
1.3.5. Chuẩn bị cho trẻ vào trường Phổ thông theo quan điểm tích hợp
1.3.6. Lấy trẻ làm trung tâm
1.4. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 5 – 6 tuổi
1.4.1. Đặc điểm thể chất
1.4.1.1. Về tấm vóc
1.4.1.2. Về giải phẫu sinh lý
1.4.2. Đặc điểm tâm lý
1.4.2.1. Đặc điểm nhận thức
1.4.2.2. Đặc điểm ngôn ngữ
1.4.2.3. Đặc điểm cảm xúc – ý chí
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHỤ HUYNH CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO LỚP 1 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM
2.1. Khái quát điều tra thực trạng
2.1.1. Mục đích điều tra
2.1.2. Nhiệm vụ điều tra
2.1.3. Đối tượng điều tra
2.1.4. Địa bàn điều tra
2.1.5. Nội dung điều tra
2.1.6. Phương pháp điều tra
2.1.6.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
2.1.6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
2.2. Phân tích kết quả điều tra thực trạng
2.2.1. Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1ở một số trường Mầm non tại TP.HCM
2.2.1.1. Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 theo quan điểm khoa học: Sự cần thiết của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
2.2.1.2. Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1theo quan điểm khoa học: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 là chuẩn bị toàn diện
2.2.1.3. Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1theo quan điểm: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 không phải là làm thay cho giáo dục Tiểu học
2.2.1.4. Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp một theo quan điểm khoa học: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 thông qua tổ chức các hoạt động
2.2.2. Ưu và hạn chế của thực trạng
2.2.2.1. Ưu điểm:
2.2.2.2. Hạn chế:
2.2.2.3. Nguyên nhân chungcủa thực trạng:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO LỚP 1
3.1. Chuần bị tâm lý cho trẻ
3.2. Chuẩn bị tâm thế cho trẻ
3.2.1. Nhận thức
3.2.2. Thể chất
3.2.3. Ngôn ngữ:
3.2.4. Kỹ năng hoạt động học tập:
3.3. Phối hợp chặt chể với giáo viên Mầm non
3.4. Cho trẻ làm quen trước môi trường tiểu học
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNGPHỤ HUYNH CHO TRẺ VÀO LỚP 1
[/tomtat]

Bài viết liên quan