[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp chất màu đen cho gốm sứ trên nền tinh thể Spinel

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp chất màu đen cho gốm sứ trên nền tinh thể Spinel
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Chất màu cho gốm sứ
1.1.1. Bản chất của màu sắc
1.1.2. Nguyên nhân gây màu của khoáng vật
1.1.3. Chất màu cho gốm sứ
1.1.3.1. Chất tạo màu
1.1.3.2. Chất gây đục
1.1.3.3. Chất khoáng hóa
1.1.3.4. Chất nền
1.2. Một số oxit gây màu thông dụng
1.2.1. Oxit coban
1.2.2. Oxit crom
1.2.3. Oxit nhôm
1.2.4. Oxit sắt
1.2.5. Oxit Magie
1.2.6. Oxit kẽm
1.3. Phân loại màu theo vị trí trang trí giữa men và màu
1.3.1. Chất màu trên men
1.3.2. Chất màu dưới men
1.3.3. Màu trong men
1.4. Các phương pháp tổng hợp chất màu
1.4.2. Phương pháp đồng kết tủa
1.4.3. Phương pháp sol-gel
1.4.4. Phương pháp phân tán rắn lỏng
1.5. Cơ chế của phản ứng pha rắn
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu tổng hợp chất nền spinel
2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nguyên liệu đầu đến sự tạo pha spinel
2.2.3. Nghiên cứu tổng hợp chất màu trên nền spinel
2.2.4. Đánh giá chất lượng sản phẩm bột màu
2.2.5.1. Thử màu trên sản phẩm men gốm
2.2.5.2. Khảo sát cường độ màu, khả năng phát màu trong men
2.3. Các phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp tổng hợp spinel và bột màu
2.3.2. Phương pháp phân tích nhiệt
2.3.3. Phương pháp XRD
2.4. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu tổng hợp spinel
3.1.1. Phương pháp gốm truyền thống
3.1.2. Phương pháp sol- gel
3.1.3. Phương pháp đồng kết tủa
3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến sự tạo pha spinel
3.2. Nghiên cứu tổng hợp chất màu trên nền spinel
3.3. Đánh giá khả năng phát màu của sản phẩm
3.3.1. Thử sản phẩm trên men gốm
3.3.2. Khảo sát sự hình thành pha thủy tinh sau khi tráng men
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan