[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp chất màu nâu trên nền mạng tinh thể Spinel

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp chất màu nâu trên nền mạng tinh thể Spinel
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I.1. Khái quát về gốm sứ
I.2. Khái quát về chất màu
I.2.1. Lý thuyết cơ bản về màu sắc
I.2.2. Bản chất hóa học của màu
I.2.3. Chất màu vô cơ
I.2.4. Tính chất đặc trưng của chất màu
I.2.5. Nguyên nhân gây màu
I.2.6. Một số oxit gây màu thông dụng trong sản xuất chất màu
I.3. Khái quát về men gốm
I.3.1. Nguyên liệu
I.3.2. Sản xuất
I.3.3. Chất màu cho men gốm
I.3.4. Cơ chế gây màu
I.4. Kỹ thuật tổng hợp chất màu
I.4.1. Các phản ứng diễn ra trong tổng hợp chất màu cho gốm sứ
I.4.2. Vai trò của chất khoáng hóa
I.4.3. Phản ứng giữa các chất rắn và cơ chế của phản ứng khuếch tán
I.5.2. Các phương pháp tổng hợp
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.1. Đối tượng nghiên cứu
II.2. Nội dung nghiên cứu
II.3. Phương pháp nghiên cứu
II.3.1. Phương pháp tổng hợp bột màu
II.3.2. Phương pháp phân tích nhiệt
II.3.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
II.3.4. Phương pháp so màu
II.4. Dụng cụ hóa chất và thiết bị
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
III.1. Tổng hợp chất nền spinel bằng phương pháp gốm truyền thống
III.1.1. Tổng hợp chất nền spinel
III.1.2. Tổng hợp chất màu nâu bằng cách thay thế Cr3+ cho Fe3+
III.1.3. Thêm Zr vào hệ spinel ZnFe2O4
III.2. Đánh giá khả năng phát màu của sản phẩm
III.2.1. Tổng hợp chất màu nâu bằng cách thay thế Cr3+ cho Fe3+
III.2.2. Thêm Zr vào hệ spinel ZnFe2O4
III.2.3. Khảo sát ảnh hưởng lượng men, màu đến khả năng phát màu
III.2.4. Khảo sát ảnh hưởng chất phụ gia đến khả năng phát màu
III.3. Tổng hợp chất nền spinel bằng phương pháp sol – gel
III.3.1. Tổng hợp chất nền spinel
III.3.2. Đánh giá khả năng phát màu của sản phẩm sol – gel
III.3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung đến khả năng phát màu
III.3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng lượng men, màu đến khả năng phát màu của sản phẩm sol–gel
III.3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng chất phụ gia (CMC, STPP) đến khả năng phát màu của sản phẩm sol–gel
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan