[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp dẫn xuất 2-amino-2-chromen sử dụng xúc tác K2CO3 tẩm trên chất mang rắn montmorillonite K-10 trong điều kiện không dung môi

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp dẫn xuất 2-amino-2-chromen sử dụng xúc tác K2CO3 tẩm trên chất mang rắn montmorillonite K-10 trong điều kiện không dung môi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1 Phản ứng
1.1.1 Giới thiệu chromen
1.1.2 Ứng dụng của một số dẫn xuất 2-amino-2-chromen
1.2 Phương pháp tổng hợp dẫn xuất 2-amino-2-chromen
1.2.1 Khái niệm Phản ứng đa thành phần
1.2.2 Một số phương pháp tổng hợp dẫn xuất 2-amino-2-chromen
1.3 Khoáng sét
1.3.1 Cơ cấu
1.3.1.1 Tấm tứ diện
1.3.1.2 Tấm bát diện
1.3.2 Phân loại
1.3.2.1 Lớp 1:1
1.3.2.2 Lớp 2:1
1.4 Montmorillonite
1.4.1 Lịch sử – Khái niệm
1.4.2 Cơ cấu – Phân loại
1.4.3 Tính chất
1.4.3.1 Tính chất vật lý
1.4.3.2 Tính chất hóa học
1.4.3.2.1 Tính trao đổi ion
1.4.3.2.2 Hấp phụ
1.4.3.2.3 Tính trương nở
1.4.3.2.4 Khả năng xúc tác của MMT
1.4.3.2.5 Đặc tính của MMT K−10
Chương 2. THỰC NGHIỆM
2.1 Hóa chất và thiết bị
2.1.1 Hóa chất
2.1.2 Thiết bị
2.2 Thực nghiệm
2.2.1 Điều chế xúc tác K2CO3 tẩm trên chất rắn mang Montmorillonite K-10
2.2.2 Tổng hợp 2-amino-2-chromen
2.3 Định danh sản phẩm
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Phạm vi và mục đích nghiên cứu
3.2 Phản ứng tổng hợp hợp chất 2-amino-2-chromene
3.2.1 Phương trình phản ứng
3.2.2 Cơ chế
3.3 Tối ưu hóa điều kiện phản ứng
3.3.1 Nhiệt độ
3.3.2 Thời gian phản ứng
3.3.3 Khảo sát khối lượng xúc tác
3.3.4 Khảo sát tỉ lệ chất benzaldehid
3.3.5 Khảo sát tỉ lệ chất β-naphtol
3.3.6 Khảo sát xúc tác khác nhau
3.4 Tổng hợp dẫn xuất
3.5 Định danh sản phẩm
3.5.1 2-amino-3-cyano-4-phenyl-4H-benzo[e]chromen (4a)
3.5.2 2-amino-3-cyano-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-benzo[e]chromen
3.5.3 2-amino-3-cyano-4-(4-metylphenyl)-4H-benzo[e]chromen
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan