[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp dẫn xuất 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on dùng xúc tác FeCl3.6H2O tẩm trên chất mang rắn Montmorillonite KSF trong điều kiện không dung môi

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp dẫn xuất 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on dùng xúc tác FeCl3.6H2O tẩm trên chất mang rắn Montmorillonite KSF trong điều kiện không dung môi
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Phản ứng Biginelli
1.1.1 Khái niệm
1.1.1.1 Phản ứng đa thành phần[2]
1.1.1.2 Phản ứng Biginelli[7]
1.1.2 Cơ chế phản ứng:[20]
 1.2 Ứng dụng của một số dẫn xuất DHPMs[13,14]
1.3 Xúc tác phản ứng
1.3.1 Khoáng sét:[22]
1.3.1.1 Phân biệt khoáng sét và đất sét
1.3.1.2 Cơ cấu của khoáng sét[8,23]
1.3.1.2.1 Tấm tứ diện
1.3.1.2.2 Tấm bát diện
1.3.1.3 Phân loại[23]
1.3.1.3.1 Lớp 1:1
1.3.1.3.2 Lớp 2:1
1.3.1.4 Montmorillonite
1.3.1.4.1 Lịch sử – Khái niệm[24]
1.3.1.4.2 Cơ cấu – Phân loại[19]
1.3.1.4.3 Tính chất
1.3.1.4.3.1 Tính chất vật lý[11]
1.3.1.4.3.2 Tính chất hóa học
1.3.1.4.3.2.1 Tính trao đổi ion[23,11]
1.3.1.4.3.2.2 Khả năng hấp phụ[4]
1.3.1.4.3.2.3 Tính trương nở[6]
1.3.1.4.3.2.4 Khả năng xúc tác của MMT[18]
1.3.1.4.4 Đặc tính của KSF[22]
1.3.2 Ion sắt (III)[18]
Chương 2 THỰC NGHIỆM
2.1 Hóa chất và thiết bị
2.1.1 Hóa chất
2.1.2 Thiết bị
2.2 Điều chế xúc tác
2.3 Điều chế pirimidin
2.4 Quá trình tối ưu hóa
2.5 Tổng hợp các dẫn suất
2.6 Xác định sản phẩm
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Mục đích và phạm vi nghiên cứu
3.2 Quy trình tổng hợp
3.3 Tối ưu tỉ lệ xúc tác FeCl3.6H2O và KSF
3.4 Tối ưu sản phẩm
3.4.1 Tối ưu thời gian
3.4.2 Tối ưu xúc tác
3.4.3 Tối ưu tỉ lệ các chất
3.4.4 Tối ưu nhiệt độ
3.4.5 So sánh giữa các xúc tác khác nhau
3.5 Tổng hợp dẫn xuất
3.6 Định danh sản phẩm
3.7 Giải phổ của các dẫn xuất:
Chương 4 KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan