[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp dẫn xuất 4H-piran dùng xúc tác K2CO3 tẩm trên chất mang rắn montmorillonite K-10

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp dẫn xuất 4H-piran dùng xúc tác K2CO3 tẩm trên chất mang rắn montmorillonite K-10
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu 4H-piran[4]
1.2 Hoạt tính và ứng dụng dẫn xuất 4H-piran
1.3 Phương pháp tổng hợp dẫn xuất 4H-piran
1.4 Khoáng sét[8]
1.5 Montmorillonite
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1 Hóa chất và thiết bị
2.2 Điều chế xúc tác tẩm K2CO3 trên chất mang rắn Montmorillonite K-10
2.3 Tổng hợp dẫn xuất 4H-piran (4a-f)
2.4 Định danh sản phẩm
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan