[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số Amide là dẫn xuất của 3-Aminocoumarin

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số Amide là dẫn xuất của 3-Aminocoumarin
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I. TỔNG QUAN
I.1. Tổng quan về coumarin
I.1.1. Giới thiệu chung
I.1.2. Một số phương pháp tổng hợp
I.2. Tổng quan về aminocoumarin
I.2.1. Tổng quan về 3-aminocoumarin
I.2.2. Tổng quan về 4-aminocoumarin
I.2.3. Tổng quan về 6-aminocoumarin
I.2.4. Tổng quan về 7-aminocoumarin
I.3. Tổng quan về amide
PHẦN II. THỰC NGHIỆM
II.1. Sơ đồ tổng hợp
II.2. Quy trình tổng hợp các chất
II.2.1. Tổng hợp acetylglycine (1)
II.2.2. Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2)
II.2.3. Tổng hợp 3-aminocoumarin (3)
II.2.4. Tổng hợp các amide của 3-aminocoumarin (4a-c)
II.3. Xác định Rf, nhiệt độ nóng chảy và cấu trúc các hợp chất
II.3.1. Đo Rf
II.3.2. Nhiệt độ nóng chảy
II.3.3. Phổ hồng ngoại (IR)
II.3.4. Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
II.3.5. Phổ khối lượng ion phân tử phân giải cao (HR-MS)
II.4. Đo hoạt tính kháng khuẩn của các hợp chất
PHẦN III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
III.1. Tổng hợp acetylglycine (1)
III.1.1. Phương trình phản ứng
III.1.2. Nhận xét
III.2. Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2)
III.2.1. Phương trình phản ứng
III.2.2. Nhận xét
III.2.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
III.3. Tổng hợp 3-aminocoumarin (3)
III.3.1. Phương trình phản ứng
III.3.2. Nhận xét
III.3.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
III.4. Tổng hợp các amide của 3-aminocoumarin
III.4.1. Phương trình phản ứng
III.4.2. Nhận xét
III.4.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR) và phổ khối lượng (HR-MS)
III.5. Bảng tóm tắt kết quả
III.6. Kết quả đo hoạt tính kháng khuẩn
PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan