[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của phức Co2+ với 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của phức Co2+ với 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỨC CHẤT
1.1. Khái niệm về phức chất
1.2. Danh pháp
1.3. Cấu tạo của phức chất
1.3.1. Tính chất của phức chất
1.3.2. Dạng hình học của các phức chất
1.3.3. Đồng phân lập thể
1.3. Các phương pháp nghiên cứu phức chất
1.4. Tổng hợp phức chất
CHƯƠNG 2 ĐẠI CƯƠNG VỀ COBAN VÀ 5-BSAT
2.1. Đại cương về coban
2.1.1. Một số tính chất của nguyên tố coban
2.1.2. Tính chất hóa học của coban
2.1.3. Ứng dụng
2.2. Đại cương về 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone
2.2.1. Danh pháp
2.2.2. Tính chất và ứng dụng của 5-BSAT
2.2.3. Một số ứng dụng của thiosemicarbazone
PHẦN THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 3 TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC 5-BSAT, PHỨC Co(II)-5-BSAT
3.1. Tổng hợp 5-BSAT, phức Co(II)-5-BSAT
3.1.1. Hóa chất và dụng cụ
3.1.2. Tổng hợp 5-BSAT
3.1.3. Tổng hợp Co(II)-5-BSAT
3.2. Nghiên cứu cấu trúc
3.2.1. Nhiệt độ nóng chảy
3.2.2. Phổ nhiễu xạ tia X (XRD)
3.2.3. Phổ khối lượng (MS)
3.2.4. Phổ hồng ngoại (IR)
3.2.5. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR)
3.3. Thử hoạt tính sinh học
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ
4.1. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc 5-BSAT
4.1.2. Phổ IR
4.1.3. Phổ 1H-NMR
4.2. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc Co(II)-5-BSAT
4.2.1. Phổ MS
4.2.2. Phổ IR
4.2.3. Phổ 1H-NMR
4.3. Thử hoạt tính sinh học
4.4. Tóm tắt kết quả
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan