[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của phức Mn(II), Pb(II) với thuốc thử 5-BSAT

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của phức Mn(II), Pb(II) với thuốc thử 5-BSAT
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MANGAN, CHÌ VÀ 5-BSAT
1.1. Đại cương về Mangan
1.1.1. Trạng thái tự nhiên
1.1.2. Một số tính chất của nguyên tố Mangan
1.1.3. Độc tính của Mangan
1.1.4. Ứng dụng
1.1.5. Hợp chất của Mangan
1.2. Đại cương về chì
1.2.1. Trạng thái tự nhiên
1.2.2. Tính chất
1.2.3. Độc tính của chì
1.2.4. Ứng dụng
1.3. Thuốc thử 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone
1.3.1. Danh pháp (C8H8BrN3OS
1.3.2. Điều chế
1.3.3. Tính chất của thuốc thử và ứng dụng
CHƯƠNG 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUANG PHỔ
2.1. Mở đầu
2.2. Phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR)
2.2.1. Ưu điểm, hạn chế
2.2.2. Các nguyên lý cơ bản của phổ hồng ngoại
2.2.3. Ứng dụng
2.2.4. Sự liên quan giữa tần số hấp thụ và cấu tạo phân tử
2.3. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)
2.3.1. Nguyên tắc.
2.3.2. Độ chuyển dịch hoá học
2.3.3. Mối quan hệ giữa độ chuyển dịch hóa học và cấu tạo phân tử
2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dịch chuyển hóa học
2.3.5. Cường độ vân phổ của phổ cộng hưởng từ hạt nhân
2.3.6. Tương tác spin-spin
PHẦN THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 3. TỔNG HỢP THUỐC THỬ 5-BSAT VÀ PHỨC RẮN
3.1. Tổng hợp thuốc thử 5-BSAT
3.1.1. Hóa chất và dụng cụ
3.1.2. Cách tiến hành
3.1.3. Hiệu suất phản ứng
3.2. Tổng hợp phức rắn Mn(II) và Pb(II) với 5-BSAT
3.2.1. Hóa chất và dụng cụ
3.2.2. Cách tiến hành
3.3. Các điều kiện ghi phổ
3.4. Kết quả và thảo luận
3.4.1. Nghiên cứu cấu trúc phức chất bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
3.4.2. Nghiên cứu cấu trúc phức chất bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
CHƯƠNG 4. THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA 5-BSAT VÀ CÁC PHỨC CHẤT CỦA NÓ
4.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
4.1.1. Vật liệu
4.1.2. Phương pháp nghiên cứu
4.2. Môi trường nghiên cứu
4.3. Cách tiến hành
4.3.1. Chuẩn bị dụng cụ
4.3.2. Chuẩn bị hóa chất
4.3.3. Các bước thực hiện
4.4. Kết quả
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan