[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp zeolite NaA từ silica tro trấu, nghiên cứu khả năng hấp phụ của silica và NaA

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp zeolite NaA từ silica tro trấu, nghiên cứu khả năng hấp phụ của silica và NaA
MỤC LỤC
MỤC LỤC BẢNG
MỤC LỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Silica tro trấu
1.1.1. Giới thiệu silica
1.1.2. Cấu trúc silica
1.1.3. Tính chất silica
1.1.4. Ứng dụng silica
1.1.5. Điều chế silica từ vỏ trấu
1.1.6. Thành phần silica trong tro trấu
1.2. Zeolite
1.2.1. Giới thiệu zeolite
1.2.2. Khái niệm zeolite
1.2.3. Cấu trúc zeolite
1.2.3. Phân loại zeolite
1.2.3.1. Phân loại theo nguồn gốc
1.2.3.2. Phân loại theo kích thước lỗ xốp
1.2.3.3. Phân loại theo khung cấu trúc hình học
1.2.4. Tính chất zeolite
1.2.4.1. Tính chất trao đổi ion của zeolite
1.2.4.2. Tính chất hấp phụ của zeolite
1.2.4.3. Tính axit của zeolite
1.2.4.4. Tính bền của zeolite
1.2.5. Ứng dụng zeolite
1.2.5.1. Ứng dụng trong công nghiệp
1.2.5.2. Ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường
1.2.5.3. Ứng dụng trong nông nghiệp
1.2.5.4. Ứng dụng trong y dược
1.2.6. Tổng hợp zeolite
1.2.7. Giới thiệu về zeolite NaA
1.3. Cơ sở lý thuyết hấp phụ
1.3.1. Hiện tượng hấp phụ
1.3.2. Hấp phụ trong môi trường nước
1.3.3. Cân bằng hấp phụ - Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế silica tro trấu
2.1.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ màu metylen xanh của silica tro trấu
2.1.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp zeolite NaA
2.1.4. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ màu metylen xanh của zeolite NaA
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD: X-ray Diffraction)
2.2.2. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM: Scanning Electron Microscope)
2.2.3. Phương pháp xác định diện tích bề mặt riêng (BET: Brunauer – Emmett – Teller)
2.2.4. Phương pháp xác định thành phần nguyên tố (XRF: X-ray Fluorescence)
2.2.5. Phương pháp trắc quang xác định nồng độ (UV – VIS)
2.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều chế silica tro trấu
3.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế silica tro trấu
3.1.1.1. Quy trình điều chế silica tro trấu
3.1.1.2. Ảnh hưởng của dung dịch axit ngâm trấu
3.1.1.3. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ nung trấu
3.1.1.3.1. Khảo sát với H2SO4 1 M
3.1.1.3.2. Khảo sát với dung dịch HCl 1 M
3.1.1.4. Ảnh hưởng của thể tích dung dịch axit ngâm trấu
3.1.1.5. Ảnh hưởng của thời gian ngâm trấu
3.1.2. Phân tích thành phần silica tro trấu
3.1.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X
3.1.4. Phương pháp chụp ảnh SEM
3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ metylen xanh của silica tro trấu
3.2.1. Đường chuẩn xác định nồng độ metylen xanh
3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ đến khả năng hấp phụ của silica tro trấu
3.2.3. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của silica tro trấu
3.2.4. Ảnh hưởng của lượng chất hấp phụ đến khả năng hấp phụ của silica tro trấu
3.3. Tổng hợp zeolite NaA
3.3.1. Pha dung dịch
3.3.2. Quy trình tổng hợp zeolite NaA tổng quát
3.3.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ SiO2/Al2O3
3.3.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ Na2O/SiO2
3.3.5. Ảnh hưởng của chế độ thủy nhiệt và thời gian già hóa
3.4. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ metylen xanh của zeolite NaA
3.4.1. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ đến khả năng hấp phụ của zeolite NaA
3.4.2. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của zeolite NaA
3.4.3. Ảnh hưởng của lượng zeolite đến khả năng hấp phụ của zeolite NaA
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan