[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến động dân số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2000 – 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Biến động dân số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2000 – 2012
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ - BẢN ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DÂN SỐ
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Một số khái niệm về dân số
1.1.2. Các học thuyết về dân số
1.1.3. Các nhân số ảnh hưởng đến sự biến động dân số
1.1.4. Vai trò của dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng biến động dân số Việt Nam
1.2.2. Thực trạng biến động dân số Tây Nguyên
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2000 – 2012
2.1. Khái quát tỉnh Đắk Lắk
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới biến động dân số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2000 - 2012
2.2.1. Vị trí địa lí
2.2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.3. Kinh tế - xã hội
2.3. Hiện trạng biến động dân số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2000 - 2012
2.3.1. Biến động quy mô dân số
2.3.2. Biến động cơ cấu dân số
2.3.3. Phân bố dân cư
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DÂN SỐ TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020
3.1.1. Các quan điểm phát triển
3.1.2. Các mục tiêu phát triển
3.2. Định hướng phát triển dân số đến năm 2020
3.2.1. Quy mô dân số
3.2.2. Cơ cấu dân số
3.2.3. Phân bố dân cư
3.3. Các giải pháp phát triển dân số
3.3.1. Nhóm giải pháp về chính sách
3.3.2. Nhóm giải pháp về dân số
3.3.3. Nhóm giải pháp về giáo dục
3.3.4. Nhóm giải pháp về y tế
Tiểu kết chương 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan