[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Một số nghiên cứu về biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi trên thế giới
1.1.2. Một số nghiên cứu về biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Kỹ năng
1.2.2. Cảm xúc, Trí tuệ cảm xúc, Kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc
1.2.3. Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc
1.2.4. Một số đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi liên quan đến việc giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ.
1.2.5. Nội dung giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của trẻ
1.2.6. Vai trò của việc giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi.
1.2.7. Một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình phát triển kỹ năng NBVTHCX cho trẻ 5-6 tuổi
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI
2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Đôi nét về khách thể nghiên cứu
2.1.2. Khái quát về quá trình tổ chức nghiên cứu thực trạng.
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.3. Tiêu chí và thang đánh giá kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của trẻ 5-6 tuổi .
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi.
2.2.1. Thực trạng nhận thức của BGH và GVMN về kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi.
2.2.3. Thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi.
2.2.4. Những khó khăn giáo viên gặp phải trong quá trình giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ.
2.2.5. Kết quả nghiên cứu thực trạng mức độ kỹ năng NBVTHCX của trẻ 5-6 tuổi ở 3 trường Mầm non tại TP.HCM
Tiểu kết chương 2.
Chương 3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI
3.1. Cơ sở đề xuất một số biện pháp
3.1.1. Dựa vào cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
3.1.2. Dựa vào kết quả khảo sát thực trạng
3.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp
3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, liên tục, thường xuyên và lâu dài
3.2.2. Nguyên tắc tạo môi trường cảm xúc tích cực.
3.2.3. Nguyên tắc tôn trọng trẻ
3.2.4. Nguyên tắc khả thi
3.3. Một số biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi.
3.3.1. Biện pháp 1: Giáo viên được tập huấn đào tạo về nội dung, phương pháp giảng dạy.
3.3.2. Biện pháp 2: Tạo môi trường học tập tích cực
3.3.3. Biện pháp 3: Có những tiết dạy riêng để giáo dục kỹ năng NBVTHCX cho trẻ.
3.3.4. Biện pháp 4: Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng NBVTHCX.
3.3.5. Biện pháp 5: GV làm mẫu qua hành vi chăm sóc trẻ
3.3.6. Biện pháp 6: Kể chuyện và đàm thoại cùng trẻ.
3.4. Tổ chức khảo sát tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất trên
3.4.1. Mục đích khảo sát
3.4.2. Nội dung khảo sát
3.4.3. Khách thể khảo sát
3.4.4. Kết quả khảo sát tính hiệu quả của các biện pháp
3.5. Tổ chức thực nghiệm một số biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và thể hiện cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi.
3.5.1. Mục đích thực nghiệm
3.5.2. Nội dung thực nghiệm
3.5.3. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.5.4. Tổ chức thực nghiệm
3.5.6. Kết quả thực nghiệm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan