[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu về việc giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ và các vấn đề liên quan ở nước ngoài
1.1.2. Những nghiên cứu về việc giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ và các vấn đề liên quan ở trong nước
1.2. Các khái niệm công cụ
1.2.1. Tiết kiệm
1.2.2. Thói quen, đặc điểm, phân loại và cơ chế hình thành thói quen
1.2.3. Thói quen tiết kiệm
1.2.4. Giáo dục thói quen tiết kiệm
1.3. Những vấn đề chung của việc giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ
1.3.1. Một số đặc điểm tâm lý trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi liên quan đến thói quen tiết kiệm
1.3.2. Ý nghĩa của việc giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.3.3. Nội dung căn bản về giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
1.3.4. Nước, Thực phẩm
1.3.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ
1.3.6. Biện pháp
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC THÓI QUEN TIẾT KIỆM CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Thực trạng về giáo dục thói quen tiết kiệm và thói quen tiết kiệm của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
2.2.1. Thực trạng về giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
2.2.2. Thực trạng thói quen tiết kiệm của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Tiểu kết chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN TIẾT KIỆM CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI TPHCM
3.1. Biện pháp giáo dục thói quen tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
3.1.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.2. Nội dung các biện pháp
3.1.3. Bảng quan sát trẻ, bài tập đánh giá trẻ trước và sau thử nghiệm
3.1.4. Tiêu chí và thang đánh giá
3.2. Tổ chức thử nghiệm biện pháp
3.2.1. Thử nghiệm
3.2.2. Khảo sát tính cần thiết, khả thi và mức độ thực hiện thực tế tại nhóm lớp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan