[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường mầm non Phú Lý huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường mầm non Phú Lý huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH THỦ LĨNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề trên thế giới
1.1.2. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Những vấn đề lý luận về tính thủ lĩnh của trẻ mẫu giáo
1.2.1. Khái niệm về tính thủ lĩnh
1.2.2. Đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo.
1.2.3. Tính thủ lĩnh của trẻ MG
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tính thủ lĩnh của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.2.5. Nội dung giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non
1.2.6. Tiêu chí và thang đánh giá tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi.
1.2.7. Các biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH THỦ LĨNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
2.1. Khái quát chung về tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.1.1. Mục đích nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng tính thủ lĩnh và các biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi
2.2.1. Thực trạng mức độ tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi thông qua sự đánh giá của GVMN
2.2.2. Biểu hiện tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi thông qua sự đánh giá của GV
2.2.3. Thực trạng sử dụng các biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi.
2.2.4. Một số nguyên nhân của thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi
2.2.5. Thực trạng tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi thông qua sự đánh giá của phụ huynh
Chương 3. ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH THỦ LĨNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
3.1. Đề xuất một số biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
3.1.1. Giao nhiệm vụ cho trẻ
3.1.2. Tạo cơ hội cho trẻ giải quyết vấn đề
3.1.3. Tổ chức hoạt động theo nhóm
3.1.4. Làm giàu vốn sống, vốn kinh nghiệm cho trẻ
3.1.5. Phối hợp với phụ huynh để rèn luyện tính thủ lĩnh cho trẻ
3.2. Thực nghiệm một số biện pháp GD tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
3.2.1. Khái quát về tổ chức thực nghiệm
3.2.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm.
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan