[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chỉnh hóa Tikhonov cho bài toán giải chập

[/kythuat]
[tomtat]
Chỉnh hóa Tikhonov cho bài toán giải chập
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian đo - Tích phân Lebesgue
1.2. Biến số ngẫu nhiên
1.3. Không gian định chuẩn
1.4. Không gian Lp, 1<p<+∞
1.5. Không gian Hilbert
1.6. Biến đổi Fourier
1.7. Không gian Sobolev
1.8. Bài toán không chỉnh
1.9. Tính không chỉnh của bài toán giải chập
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÓA TIKHONOV
2.1. Bổ đề 2.1.1
2.2. Định lý 2.2.1
2.3. Định lý 2.3.1
Chương 3 CHẶN TRÊN VÀ CHẶN DƯỚI CỦA SAI SỐ XẤP XỈ
3.1. Chặn trên của sai số xấp xỉ
3.2. Chặn dưới của sai số xấp xỉ
3.3. Chứng minh bổ đề 3.1.1
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan