[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Đắk Lắk
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BẢN ĐỒ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG
1.1. Một số vấn đề chung về cơ cấu nông nghiệp và cơ cấu cây trồng
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng
1.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng
1.2.1. Vị trí địa lí
1.2.2. Nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
1.2.3. Nhân tố kinh tế - xã hội
1.3. Ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu cây trồng
1.4. Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Việt Nam và Tây Nguyên
1.4.1. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Việt Nam
1.4.2. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Tây Nguyên
Chương 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG TỈNH ĐẮK LẮK
2.1. Khái quát chung về tỉnh Đắk Lắk
2.1.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Đắk Lắk
2.2.1. Vị trí địa lí
2.2.2. Các nhân tố tự nhiên
2.2.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội
2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Đắk Lắk
2.3.1. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo nhóm cây
2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo lãnh thổ
2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo thành phần kinh tế
2.4. Đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Đắk Lắk
2.4.1. Những thành tựu
2.4.2. Những hạn chế
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Đắk Lắk
3.2. Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Đắk Lắk
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan