[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại cơ cấu công nghiệp
1.3. Một số tiêu chí cơ bản phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
1.5. Vai trò của việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
1.6. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở nước ta và vùng Đông Nam Bộ
1.6.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở nước ta
1.6.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
2.2.1. Khái quát tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai
2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
2.3. Đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẦY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai
3.1.1. Cơ sở xây dựng định hướng
3.1.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
3.2. Giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan