[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Continua X với C(X) có một lân cận phẳng tại đỉnh

[/kythuat]
[tomtat]
Continua X với C(X) có một lân cận phẳng tại đỉnh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian tôpô
1.2. Không gian Haussdorff và Cơ sở
1.3. Ánh xạ liên tục
1.4. Compact
1.5. Liên thông
Chương 2. CONTINUUM VÀ SIÊU KHÔNG GIAN
2.1. Các khái niệm về continuum
2.2. Các khái niệm về siêu không gian
2.3. Cung
2.4. n - tế bào
2.5. Triod đơn
2.6. Cung thứ tự
2.7. Liên thông trong continuum
2.8. Ánh xạ Whitney
Chương 3. CÁC CONTINUUM X VỚI C(X) LÀ 2-TẾ BÀO ĐỊA PHƯƠNG TẠI X
3.1. Ánh xạ Whitney
3.2. Các tính chất thu được thông qua bậc Whitney
3.3. Các tính chất thu được thông qua các continuum đặc biệt
Chương 4. CÁC CONTINUUM X VỚI C(X) CÓ MỘT LÂN CẬN PHẲNG TẠI ĐỈNH
4.1. Mối quan hệ giữa bậc Whitney với liên thông địa phương
4.2. Mối quan hệ giữa bậc Whitney với liên thông địa phương
4.3. Các continuum X với C(X) có một lân cận phẳng tại đỉnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan