[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Continuum Peano dưới tác động nhóm P – Adic

[/kythuat]
[tomtat]
Continuum Peano dưới tác động nhóm P – Adic
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Các khái niệm tôpô
1.2. Giới hạn ngược, số p – adic. p – adic solenoid
1.3. Ánh xạ phủ, phép nâng, tập bất biến
Chương 2. PHÂN HOẠCH
2.1. Tính chất S
2.2. Phân hoạch
Chương 3. CONTINUUM PEANO DƯỚI TÁC ĐỘNG NHÓM P – ADIC
3.1. Định nghĩa và ký hiệu
3.2. Phân hoạch đẳng biến của continuum Peano
3.3. Phép nâng cung và phép đồng luân
3.4. Tập bất biến
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan