[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chất lượng cuộc sống của dân cư tỉnh Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Chất lượng cuộc sống của dân cư tỉnh Đắk Lắk
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm chất lượng cuộc sống
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư
1.1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống cấp tỉnh
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát chất lượng cuộc sống dân cư Việt Nam
1.2.2. Khái quát chất lượng cuộc sống dân cư vùng Tây Nguyên
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ TỈNH ĐẮK LẮK
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư Đắk Lắk
2.1.1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Trình độ phát triển kinh tế
2.1.3. Dân số, thành phần dân tộc
2.1.4. Giáo dục, y tế
2.1.5. Y tế và chăm sóc sức khoẻ
2.1.6. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật
2.1.7. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.2. Thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đắk Lắk
2.2.1. Về kinh tế
2.2.2. Về giáo dục
2.2.3. Về y tế, chăm sóc sức khoẻ
2.2.4. Về hưởng thụ phúc lợi
2.3. Đánh giá tổng hợp chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đắk Lắk
2.3.1. chỉ tiêu đánh giá tổng hợp chất lượng cuộc sống của dân cư tỉnh Đắk Lắk
2.3.2. Đánh giá tổng hợp chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đắk Lắk
2.4. Những thành tựu và hạn chế về chất lượng cuộc sống của dân cư Đắk Lắk
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ TỈNH ĐẮK LẮK
3.1. Căn cứ xây dựng
3.2. Định hướng và mục tiêu kinh tế - xã hội nhằm nâng cao CLCS dân cư
3.2.1. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
3.2.2. Một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội
3.3. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư
3.3.1. Nhóm giải pháp về cải thiện và nâng cao thu nhập
3.3.2. Nhóm giải pháp về giáo dục, đào tạo, lao động và việc làm.
3.3.3. Nhóm giải pháp về y tế, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ
3.3.4. Nhóm giải pháp về phúc lợi
3.3.5. Nhóm giải pháp về công tác DS-KHHGĐ
3.3.6. Công tác xoá đói giảm nghèo, ổn định định canh định cư
3.3.7. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và các chính sách xã hội khác, bảo đảm công bằng xã hội
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan