[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng một số thí nghiệm phần hóa vô cơ lớp 9 trung học cơ sở

[/kythuat]
[tomtat]
Cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng một số thí nghiệm phần hóa vô cơ lớp 9 trung học cơ sở
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
1.2.1. Những xu hướng đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học hóa học nói riêng ở nước ta
1.2.2. Một số mô hình thực tiễn của các xu hướng đổi mới PPDH
1.3. Phương pháp dạy học hóa học
1.3.1. Định nghĩa
1.3.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học hóa học
1.3.3. Phân loại các phương pháp dạy học hóa học
1.3.4. Các phương pháp dạy học hóa học cơ bản
1.4. Thí nghiệm trong dạy học hoá học
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Vai trò của thí nghiệm trong dạy học hoá học
1.4.3. Các yêu cầu khi sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học
1.4.4. Phân loại thí nghiệm trong dạy học hoá học
1.4.5. Yêu cầu sư phạm khi sử dụng thí nghiệm hoá học
1.4.6. Phương pháp cơ bản sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học
1.4.7. Sử dụng T/N theo định hướng dạy học tích cực
1.4.8. Phương hướng hoàn thiện và tăng cường hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông
1.4.9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng T/N hoá học
1.5. Thực trạng sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường THCS
1.5.1. Vài nét về các trường THCS ở huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai
1.5.2. Thực trạng sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở các trường THCS tại huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2. CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 9 THCS
2.1. Những nội dung cơ bản của chương trình hoá học THCS
2.1.1. Mục tiêu của chương trình hoá học THCS
2.1.2. Cấu trúc chương trình hoá học THCS
2.1.3. Danh mục các thí nghiệm cần thực hiện trong phần hóa vô cơ lớp 9 trung học cơ sở
2.2. Sử dụng đúng và hiệu quả các dụng cụ, hóa chất thí nghiệm
2.2.1. Sử dụng cân
2.2.2. Sử dụng dụng cụ thuỷ tinh
2.2.3. Sử dụng đèn cồn
2.2.4. Bảo quản hoá chất
2.2.5. Lấy hoá chất
2.2.6. Sử dụng chất dễ cháy
2.2.7. Sử dụng chất dễ nổ
2.2.8. Sử dụng axit, kiềm
2.2.9. Đối với các chất độc
2.3. Tăng cường an toàn, phòng độc khi làm thí nghiệm
2.3.1. Cách xử lí một số chất khí độc hại
2.3.2. Một số biện pháp phòng chống độc hại và cứu chữa khi bị tai nạn
2.4. Lập kế hoạch sử dụng thí nghiệm cho năm học
2.5. Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị của phòng thí nghiệm
2.6. Cải tiến thí nghiệm
2.6.1. Định hướng cải tiến, sáng tạo một số thí nghiệm mới
2.6.2. Nguyên tắc cải tiến T/N
2.6.3. Quy trình cải tiến cách làm T/N
2.6.4. Cải tiến một số thí nghiệm phần hoá vô cơ lớp 9 THCS
2.7. Sử dụng T/N trong dạy học phần hoá vô cơ lớp 9 THCS
2.7.1. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn của giáo viên
2.7.2. Sử dụng T/N hóa học của HS trong giờ học bài mới
2.7.3. Sử dụng T/N trong dạy bài thực hành
2.7.4. Sử dụng T/N khi luyện tập, ôn tập
2.7.5. Sử dụng TN để xây dựng bài tập thực nghiệm
2.7.6. Sử dụng phim, mô phỏng T/N
2.7.7. Sử dụng thí nghiệm ngoại khóa, ở nhà
2.8. Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng T/N
2.8.1. Nhóm biện pháp thuộc lĩnh vực quản lý
2.8.2. Nhóm các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm hóa học đối với GV
2.8.3. Nhóm các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng T/N hóa học đối với nhân viên PTN
2.8.4. Nhóm các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm của HS trong quá trình học tập hóa học
2.9. Giáo án minh hoạ
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.4.1. Các bước thực nghiệm
3.4.2. Phương pháp kiểm tra
3.4.3. Phương pháp phân tích kết quả thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Xử lý kết quả thực nghiệm
3.5.2. Kết quả nhận xét, đánh giá của Hội đồng bộ môn Hóa học về thí nghiệm cải tiến
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan