[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học khái niệm hàm số liên tục ở trường trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học khái niệm hàm số liên tục ở trường trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. THUYẾT KIẾN TẠO
1.2. DIDACTIC TOÁN
1.2.1. Cơ sở tâm lí và giáo dục của Didactic toán
1.2.2. Công cụ lí thuyết đặc thù của Didactic Toán
1.2.2.1. Phân tích khoa học luận một tri thức
1.2.2.2. Lý thuyết nhân chủng học (théorie anthropologique)
1.2.2.3. Lí thuyết tình huống
1.2.2.4. Hợp thức hóa ngoại vi và hợp thức hóa nội tại
1.3. CHƯỚNG NGẠI VÀ SAI LẦM
1.3.1. Chướng ngại
1.3.2. Sai lầm
1.3.2.1. Sai lầm từ quan điểm của thuyết hành vi
1.3.2.2. Sai lầm từ quan điểm của thuyết kiến tạo
1.3.2.3. Sai lầm từ quan điểm của Didactic toán
1.4. CÁC CƠ SỞ LÍ LUẬN KHÁC
1.4.1. Tiến trình dạy học khái niệm toán học
1.4.2. Vài thuật ngữ khác về cách tiếp cận một khái niệm
1.4.3. Định hướng về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường THPT
CHƯƠNG 2: ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA KHÁI NIỆM HÀM SỐ LIÊN TỤC
2.1. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG
2.2. ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA KHÁI NIỆM HÀM SỐ LIÊN TỤC
2.2.1. Giai đoạn 1: Từ Hy lạp cổ đại đến đầu thế kỷ 17
2.2.1.1. Quan niệm Hy lạp cổ đại
2.2.1.2. Thời trung cổ
2.2.1.3. Thời phục hưng
2.2.1.4. Kết luận về quan niệm nguyên thủy (QNT)
2.2.2. Giai đoạn 2. (Thế kỷ 17 và 18): Quan niệm hình học về sự liên tục - khái niệm hàm số liên tục là một khái niệm cận toán học (notion paramathématique) . 56
2.2.2.1. René Descartes (1595 – 1650) và quan niệm hình học của Descartes (QHD)
2.2.2.2. Isaac Newton (1642 – 1727)
2.2.2.3. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
2.2.2.4. Leonard Euler (1707 – 1783) và quan niệm hình học của Euler (QHE)
2.2.2.5. Joseph Louis Lagrange (1736 – 1813)
2.2.2.6. Louis Arbogast (1759 – 1803)
2.2.2.7. Kết luận về quan niệm hình học
2.2.3. Giai đoạn 3. Từ thế kỷ 19 – Quan niệm số hóa, quan niệm tôpô
2.2.3.1. Joseph Fourier (1768 – 1830)
2.2.3.2. Bernard Bolzano (1781 – 1848)
2.2.3.3. Augustine Louis Cauchy (1785 – 1857) và quan niệm số hóa (QSC)
2.2.3.4. Peter Gustave Lejeune Dirichlet (1805 – 1859)
2.2.3.5. Karl Weierstrass (1815 – 1897) – quan niệm số hóa của Weierstrass (QSW)
2.2.3.6. Bernard Riemann (1826 – 1866)
2.2.3.7. Richard Dedekind (1831 – 1916)
2.2.3.8. Quan niệm Baire (QSB)
2.2.3.9. Félix Haussdorff và quan niệm tôpô (QT)
2.2.3.10. Kết luận về quan niệm số hóa và quan niệm tôpô
2.3. KẾT LUẬN
2.3.1. Các đặc trưng khoa học luận của khái niệm liên tục
2.3.2. Những chướng ngại khoa học luận đã được nhận dạng
2.3.3. Cơ chế hoạt động của khái niệm hàm số liên tục
2.3.4. Ý nghĩa triết học và toán học của khái niệm hàm số liên tục
CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG SÁCH GIÁO KHOA Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC
3.1. MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH
3.2. PHÂN TÍCH SÁCH GIÁO KHOA VIỆT NAM
3.2.1. Giai đoạn ngầm ẩn
3.2.2. Giai đoạn tường minh
3.2.2.1. Tình huống định nghĩa khái niệm hàm số liên tục tại một điểm
3.2.2.2. Tình huống định nghĩa hàm số liên tục trên một khoảng, trên một đoạn
3.2.2.3. Tình huống đưa vào các nhận xét, định lí làm cơ sở cho sự đại số hóa tính liên tục của hàm số
3.2.2.4. Tình huống đưa vào định lí giá trị trung gian - cơ sở cho khái niệm hàm số liên tục tác động với cơ chế công cụ
3.2.2.5. Các tổ chức toán học và các hợp đồng dạy học
3.2.2.6. Dự đoán những sai lầm và nguyên nhân
3.2.3. Hàm số liên tục ở giai đoạn sau khi được giảng dạy tường minh
3.2.3.1. Các tổ chức toán học và các hợp đồng dạy học
3.2.3.2. Dự đoán các sai lầm và nguyên nhân
3.2.4. Tính liên tục trong hình học
3.2.5. Kết luận về khái niệm liên tục và hàm số liên tục ở sách giáo khoa Việt Nam
3.3. KHÁI NIỆM LIÊN TỤC VÀ HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG SGK MAROC
3.3.1. Thời kì 1945 - 1960
3.3.2. Thời kì 1960 – 1970
3.3.3. Thời kì 1970 – 1976
3.3.4. Kết luận về khái niệm liên tục và hàm số liên tục trong SGK Maroc
3.4. KHÁI NIỆM LIÊN TỤC VÀ HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG SGK MỸ
3.4.1. Giai đoạn ngầm ẩn
3.4.2. Giai đoạn tường minh
3.4.3. Kết luận về khái niệm liên tục và hàm số liên tục trong Precalculus
3.5. KHÁI NIỆM LIÊN TỤC VÀ HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG SGK PHÁP
3.5.1. Thời kỳ 1970 – 1980
3.5.2. Thời kỳ 1980 - 1990
3.5.3. Thời kỳ 1990 – 2000
3.5.4. Thời kỳ sau năm 2000
3.5.5. Vài kết luận về SGK Pháp
3.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VỀ SAI LẦM CỦA HỌC SINH
4.1. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. BIẾN DẠY HỌC
4.3. PHẠM VI KIỂM CHỨNG SAI LẦM CỦA CÁC BÀI TOÁN
4.4. CÁC BÀI TOÁN THỰC NGHIỆM
4.4.1. Thực nghiệm A (dành cho HS lớp 10 và lớp 11)
4.4.2. Thực nghiệm B
4.5. PHÂN TÍCH TIÊN NGHIỆM
4.5.1. Các bài toán 1A, 2A và 5A (kiểm chứng SL1)
4.5.2. Các bài toán 6A và 2B (kiểm chứng SL1, SL2 và SL7)
4.5.3. Các bài toán 3A, 4A và 1B (kiểm chứng SL4, SL5)
4.5.4. Bài toán 3B (kiểm chứng SL8)
4.6. PHÂN TÍCH HẬU NGHIỆM
4.6.1. Ghi nhận tổng quát
4.6.2. Sai lầm 1
4.6.3. Sai lầm 2
4.6.4. Sai lầm 4 và sai lầm 5
4.6.5. Sai lầm 7
4.6.6. Sai lầm 8
4.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP SƯ PHẠM VỀ DẠY HỌC KHÁI NIỆM HÀM SỐ LIÊN TỤC VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG
A – GIẢI PHÁP SƯ PHẠM
5.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
5.2. CÁC GIẢI PHÁP SƯ PHẠM
5.2.1. Giải pháp 1: Khai thác tối đa đặc trưng khoa học luận của khái niệm HSLT trong việc tổ chức các kiến thức trong chương trình và sách giáo khoa.
5.2.2. Giải pháp 2: Tăng cường quan điểm thực nghiệm
5.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
5.2.4. Giải pháp 4: Khắc phục sai lầm
B - THỰC NGHIỆM
5.3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM
5.4. TÌNH HUỐNG 1
5.4.1. Mục đích của tình huống 1
5.4.2. Hình thức thực nghiệm
5.4.3. Phân tích tiên nghiệm
5.4.3.1. Các biến dạy học được sử dụng trong xây dựng tình huống 1
5.4.3.2. Chiến lược có thể dự kiến
5.4.3.3. Quan hệ giữa biến - chiến lược và cái có thể quan sát được
5.4.3.4. Phân tích kịch bản và việc vận dụng các giải pháp sư phạm
5.4.4. Phân tích hậu nghiệm
5.4.5. Kết luận về tình huống 1
5.5. TÌNH HUỐNG 2
5.5.1. Mục đích của tình huống 2
5.5.2. Hình thức thực nghiệm
5.5.3. Phân tích tiên nghiệm
5.5.3.1. Các biến được sử dụng trong xây dựng tình huống 2
5.5.3.2. Chiến lược và lời giải có thể dự kiến
5.5.3.3. Quan hệ giữa biến-chiến lược và cái có thể quan sát được
5.5.3.4. Phân tích kịch bản và việc vận dụng các giải pháp sư phạm
5.5.4. Phân tích hậu nghiệm
5.5.5. Kết luận về tình huống 2
5.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan