[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều chế và biến tính Hydrotalcite bằng Anion Laurat

[/kythuat]
[tomtat]
Điều chế và biến tính Hydrotalcite bằng Anion Laurat
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HYDROTALCITE
1.1. Giới thiệu[1][2][8][9][11]
1.2. Đặc điểm[1][2][8][9][11]
1.2.1. Công thức tổng quát
1.2.2. Cấu tạo
1.2.3. Đặc điểm
1.3. Tính chất[1][2][8][11]
1.3.1. Tính trao đổi ion
1.3.2. Tính hấp phụ[12][14]
1.4. Điều chế[1][2][8][11]
1.4.1. Phương pháp muối-oxit
1.4.2. Phương pháp xây dựng lại cấu trúc
1.4.3. Phương pháp đồng kết tủa
1.5. Các phương pháp biến tính[13]
1.5.1. Phương pháp trao đổi ion
1.5.2. Phương pháp đồng kết tủa
1.5.3. Phương pháp tái tạo lại cấu trúc
1.5.4. Nhiệt nóng chảy
1.5.5. Phương pháp sol-gel
1.5. Ứng dụng[1][2][8][11]
1.5.1. Hydrotalcite dùng làm vật liệu hấp phụ
1.5.2. Các ứng dụng khác
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO
2.1. Kích thước nano[4]
2.2. Vật liệu nano[4][5][6]
2.3. Phương pháp điều chế vật liệu nano[4][5][6]
2.3.1. Phương pháp từ trên xuống
2.3.2. Phương pháp từ dưới lên
2.3.2.1. Phương pháp vật lý
2.3.2.2. Phương pháp hóa học
2.3.2.3. Phương pháp kết hợp
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU
3.1. Nhiễu xạ tia X (XRD)[7][11]
3.2. Kính hiển vi điện tử quét (SEM)[7][11]
3.3. Kính hiển vi điện tử truyền (TEM)[7][11]
3.4. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR)[3][7][11]
3.5. Kỹ thuật ultrasonic (sóng siêu âm)[11]
3.6. Kỹ thuật microwave (sóng viba)[11]
CHƯƠNG 4: PHẦN THỰC NGHIỆM NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
4.1. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị
4.1.1. Hóa chất
4.1.2. Dụng cụ
4.1.3. Thiết bị
4.2. Thực nghiệm
4.2.1. Điều chế hydrotalcite
4.2.2. Biến tính hydrotalcite
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
5.1. Xác định tính chất hóa lý của sản phẩm HT vừa điều chế
5.1.1. Phổ XRD
5.1.2. Phổ IR
5.1.3. Phổ SEM và TEM
5.2. Khảo sát khả năng biến tính của HT (HT-C12)
5.2.1. Phổ XRD
5.2.2. Phổ IR
5.2.3. Phổ SEM
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan