[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chương trình dạy học từ xa dùng công nghệ HTTP Live Streaming (HLS) trên nền Linux

[/kythuat]
[tomtat]
Chương trình dạy học từ xa dùng công nghệ HTTP Live Streaming (HLS) trên nền Linux
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TỪ XA VÀ MỘT SỐ KHÓ KHĂN CỦA GV-HS
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lợi ích của CNTT mang lại cho hệ thống thông tin liên lạc trong trường học
1.2 Tổng quan về “Dạy học từ xa”:
1.3 Những dự đoán về khó khăn và nhu cầu của giáo viên và học sinh khi sử dụng chương trình dạy học từ xa trong quá trình dạy-học.
PHẦN II TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GV-HS TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC NHẰM ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN LUẬN VĂN
Chương 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ
2.1 Mục đích khảo sát
2.2 Phương pháp khảo sát
2.3 Kết quả số liệu, biểu đồ
2.4 Phương pháp phân tích kết quả
2.5 Các đề tài đáp ứng được kết quả khảo sát
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT
3.1 Phương hướng đề xuất
3.2 Phương pháp giải quyết
PHẦN III XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ “CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TỪ XA DÙNG CÔNG NGHỆ HTTP LIVE STREAMING (HLS) TRÊN NỀN LINUX”
Chương 4: TRÌNH BÀY CÔNG CỤ THỰC HIỆN
4.1 Tư tưởng chính.
4.2 Mô hình ứng dụng của chương trình
4.3 Tính năng, mục đích, yêu cầu, khả năng ứng dụng của chương trình
4.4 Thuyết minh chi tiết về chương trình dạy học từ xa
Chương 5: GIẢI THUẬT LẬP TRÌNH CÔNG CỤ
5.1 Tính năng quản lý lớp
5.2 Tính năng quản lý thành viên.
5.3 Tính năng quản lý quản trị
5.4 Tính năng phân lớp cho thành viên.
5.5 Tính năng đăng nhập/đăng xuất
5.6 Tính năng trao đổi
Chương 6: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
6.1 Hướng dẫn cài đặt
6.2 Hướng dẫn sử dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan