[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ở một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ở một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu về định hướng nghề nghiệp
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Lý luận về định hướng nghề nghiệp
1.2.1. Khái niệm định hướng
1.2.2. Khái niệm nghề nghiệp
1.2.3. Khái niệm định hướng nghề nghiệp
1.3. Sinh viên và một số đặc điểm tâm lý của sinh viên
1.3.1. Khái niệm sinh viên
1.3.2. Một số đặc điểm tâm lý của sinh viên
1.3.3. Đặc điểm tâm lý của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học
1.4. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.2. Kết quả thực trạng định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ở một số trường Đại học tại TPHCM
2.2.1. Lí do sinh viên thi tuyển và chọn học chuyên ngành Tâm lý học
2.2.2. Biểu hiện nhận thức về ĐHNN của SV
2.2.3. Biểu hiện thái độ về ĐHNN của SV chuyên ngành TLH tại TPHCM
2.2.4. Biểu hiện hành vi về ĐHNN của SV
2.2.5. Mối tương quan giữa nhận thức, thái độ và hành vi trong hoạt động ĐHNN của SV chuyên ngành TLH
2.3. Nguyên nhân thực trạng ĐHNN của SV chuyên ngành TLH
2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐHNN của SV
2.3.2. Các nguyên nhân của thực trạng ĐHNN của SV
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tâm lý học tại Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1. Các biện pháp thuộc về nhà trường
3.2.2. Các biện pháp thuộc về giảng viên
3.2.3. Các biện pháp thuộc về nhà tuyển dụng
3.2.4. Các biện pháp thuộc về sinh viên
3.3. Tổ chức nghiên cứu khảo nghiệm
3.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp
3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp
3.3.2. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan