[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lý điểm bất động trong không gian nón Metric

[/kythuat]
[tomtat]
Định lý điểm bất động trong không gian nón Metric
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG KRASNOSELSKII TRONG KHÔNG GIAN NÓN ĐỊNH CHUẨN
1.1 Nón và thứ tự sinh bởi nón
1.2 Không gian nón định chuẩn
1.3 Định lí Krasnoselskii
Chương 2. ĐỊNH LÝ KRASNOSELSKII TRONG KHÔNG GIAN NÓN ĐỊNH CHUẨN PHI ARCHIMED
2.1 Không gian lồi địa phương có thứ tự
2.2 Không gian nón định chuẩn phi Archimed
2.3 Các định lí điểm bất động
2.4 Tính chất ổn định theo Ulam – Hyers
2.5 Ứng dụng cho phương trình hàm
Chương 3. ĐỊNH LÝ KRASNOSELSKII TRONG E – KHÔNG GIAN
3.1 E – không gian
3.2 Các định lý điểm bất động trong E-không gian
3.3 Định lý Krasnoselskii trong E-không gian Banach
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan